MENU

Điều kiện chuyên chở của Vanilla Air Inc.

Download Vanilla Air Inc. Conditions of Carriage

1 ĐỊNH NGHĨA

"Luật áp dụng, v.v.." là các luật, lệnh của nội các, sắc lệnh của bộ và các quy định, quy tắc, lệnh, yêu cầu khác của chính phủ hoặc yêu cầu của bất kỳ nhà nước hoặc quốc gia nào sẽ áp dụng cho dịch vụ Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý do Vanilla Air thực hiện.
"Đại lý được ủy quyền" là đại lý kinh doanh dịch vụ hành khách được Hãng chuyên chở chỉ định để đại điện cho Hãng chuyên chở kinh doanh các dịch vụ Chuyên chở hành khách của Hãng chuyên chở và các dịch vụ Chuyên chở hành khách của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác, nếu được Hãng chuyên chở cho phép.
"Hành lý" là các vật dụng, tư trang và các tài sản cá nhân khác của Hành khách cần thiết hoặc phù hợp để mặc/đeo, sử dụng, dùng làm tiện nghi hoặc mang lại tiện lợi cho chuyến đi của người đó. Trừ khi được quy định khác, hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách.
"Phí hành lý" là phí mà Hành khách phải trả cho dịch vụ Chuyên chở hành lý theo Quy định của Vanilla Air.
"Thẻ nhận dạng hành lý" là chứng từ được cấp bởi Hãng chuyên chở cho mục đích duy nhất là nhận dạng Hành lý ký gửi và bao gồm hai phần: Phần thẻ hành lý (được Hãng chuyên chở đính vào từng Hành lý ký gửi) và phiếu nhận Hành lý (được phát cho Hành khách).
"Chuyên chở" có nghĩa là chuyên chở Hành khách và/hoặc Hành lý bằng đường hàng không, miễn phí hoặc tính phí.
"Hãng chuyên chở" là hãng chuyên chở hàng không, bao gồm một hãng chuyên chở hàng không phát hành Vé và hãng chuyên chở hàng không bất kỳ chuyên chở Hành khách và/hoặc Hành lý của Hành khách theo Vé đó hoặc cung cấp hay đảm nhận cung cấp mọi dịch vụ khác phát sinh trong quá trình Chuyên chở.
"Đổi chuyến bay" là mọi thay đổi về chuyến bay ban đầu được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé được xuất theo đúng quy định.
"Hành lý ký gửi" là Hành lý mà Hãng chuyên chở trông giữ và phát Thẻ nhận dạng hành lý.
"Trẻ nhỏ" là người đã đủ 2 tuổi (theo cách tính của Phương Tây) nhưng chưa đủ 12 tuổi (theo cách tính của Phương Tây) tính đến ngày bắt đầu Chuyên chở.
"Vé nối" là Vé được xuất cho Hàng khách kèm theo một Vé khác, hai vé này cấu thành một hợp đồng Chuyên chở duy nhất.
"Quy ước" là bất kỳ công cụ nào sau đây có thể áp dụng cho hợp đồng chuyên chở:
"Quy ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không" được ký kết tại Warsaw vào ngày 12 tháng 10 năm 1929 (sau đây được gọi là "Quy ước Warsaw");
"Quy ước Warsaw như được sửa đổi tại Hague vào năm 1955" được ký kết tại Hague vào ngày 28 tháng 9 năm 1955;
"Quy ước Warsaw" như được sửa đổi bởi Nghị định thư bổ sung số 1 của Montreal vào năm 1975;
"Quy ước Warsaw như được sửa đổi tại Hague vào năm 1955" như được sửa đổi bởi Nghị định bổ sung số 2 của Montreal năm 1975 hoặc
"Quy ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến chuyên chở quốc tế bằng đường hàng không" được ký kết tại Montreal vào ngày 28 tháng 5 năm 1999 (sau đây được gọi là "Quy ước Montreal").
"Ngày" là ngày theo lịch bao gồm tất cả 7 ngày trong tuần; với điều kiện là phục vụ cho mục đích tính số ngày của một giai đoạn thông báo; ngày mà thông báo như vậy được gửi đi sẽ không được tính và với điều kiện nữa là phục vụ cho mục đích xác định giai đoạn có hiệu lực của Vé, ngày mà Vé được xuất hoặc chuyến bay được khởi hành sẽ không được tính.
"Điểm đến" là điểm dừng cuối cùng theo hợp đồng Chuyên chở. Trong trường hợp chuyến đi quay trở lại điểm khởi hành, Điểm đến cũng chính là điểm khởi hành.
"Chuyên chở nội địa" có nghĩa là Chuyên chở mà theo hợp đồng Chuyên chở, điểm khởi hành và Điểm đến hoặc Điểm trung chuyển đều ở Nhật Bản.
"Cuống vé chuyến bay điện tử" là hình thức cuống vé chuyến bay như được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Vanilla Air.
"Vé điện tử" là Tờ hành trình/Phiếu thu và Cuống vé chuyến bay điện tử được xuất bởi Hãng chuyên chở hoặc Đại lý được ủy quyền của Hãng chuyên chở.
"Giá vé gồm dịch vụ phụ trợ" là giá vé giúp Hành khách hội đủ điều kiện để thực hiện quyền của họ, mà không bị tính phí, đối với vé máy bay, thay đổi chuyến bay, đặt chỗ, Chuyên chở hành lý ký gửi và các vấn đề khác theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air.
"Đồng Phrăng vàng của Pháp" là đồng phrăng Pháp chứa 65 1/2 miligam vàng theo tiêu chuẩn hàm lượng 0,900. Đồng Phrăng vàng của Pháp có thể được chuyển đổi thành tiền tệ của bất kỳ quốc gia nào ở dạng số tròn.
"Trẻ sơ sinh" là trẻ đã được 8 ngày tuổi nhưng chưa đủ 2 tuổi (theo cách tính của Phương Tây) tính đến ngày bắt đầu Chuyên chở.
"Chuyên chở quốc tế" là (ngoại trừ trường hợp Quy ước có thể được áp dụng) Chuyên chở mà theo hợp đồng Chuyên chở, điểm khởi hành và Điểm đến hoặc Điểm trung chuyển nằm ở 2 quốc gia trở lên. Như được sử dụng trong định nghĩa này, thuật ngữ "quốc gia" (tương đương với "nhà nước") sẽ bao gồm mọi lãnh thổ phải tuân theo chủ quyền, quyền bá chủ, chỉ thị, quyền lực hoặc sự ủy trị của quốc gia đó.
"Tờ hành trình/Phiếu thu" là (các) chứng từ tạo thành một phần của Vé điện tử chứa những thông tin như hành trình, thông tin vé, một phần các điều kiện của hợp đồng Chuyên chở và ngoài ra còn có các thông báo liên quan. Các chứng từ này cấu thành bằng chứng dạng văn bản của Hành khách về hợp đồng Chuyên chở.
"Hành khách" là bất kỳ người nào, ngoại trừ các thành viên trong tổ bay; được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên một máy bay có sự đồng ý của Hãng chuyên chở.
"SDR" là Quyền rút vốn đặc biệt như được định nghĩa bởi Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong trường hợp xảy ra tố tụng tư pháp, việc chuyển đổi số tiền SDR thành tiền tệ của một quốc gia sẽ được thực hiện theo tỷ giá hối đoái giữa tiền tệ đó và SDR vào ngày diễn ra phiên điều trần cuối cùng của vụ tố tụng đó và, trong bất kỳ vụ án nào khác, theo tỷ giá hối đoái giữa tiền tệ đó và SDR hiện hành vào ngày mà số tiền bồi thường được ấn định lần cuối hoặc ngày mà giá trị của Hành lý được khai báo.
"Dừng trong hành trình" là việc tạm dừng có chủ ý của Hành khách trong chuyến đi, tại một địa điểm giữa điểm khởi hành và Điểm đến, như đã được đồng ý trước bởi Hãng chuyên chở.
"Vé" là Vé điện tử mà một phần của các điều khoản trong hợp đồng Chuyên chở cũng như các thông báo liên quan được quy định hoặc ghi lại và chứa Cuống vé chuyến bay điện tử và Tờ hành trình/Phiếu thu.
“Mã xác thực” nghĩa là mã số xác nhận hoặc mã số khác do Vanilla Air chỉ định, chứng minh Hành khách có Vé điện tử.
"Điểm trung chuyển" là những địa điểm không phải là điểm khởi hành và Điểm đến, được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé và/hoặc bất kỳ Vé nối nào được xuất liên quan đến Địa điểm đó ở dạng điểm dừng theo lịch trình trên đường bay của Hành khách đó, hoặc như được hiển thị trong lịch trình của Hãng chuyên chở.
"Hành lý xách tay" là bất kỳ Hành lý nào không phải là Hành lý ký gửi.
"Vanilla Air" có nghĩa là Vanilla Air Inc.
"Quy định của Vanilla Air" là các quy tắc và quy định của Vanilla Air (không phải là các Điều kiện chuyên chở này) về Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý trong nước và quốc tế bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảng giá vé máy bay, tỷ giá và các khoản phí của Vanilla Air.

2 ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN

A. Khái quát
Trừ khi được Quy ước cho phép và được quy định rõ ràng trong tài liệu này, không có nội dung nào trong các Điều kiện chuyên chở này hoặc Quy định của Vanilla Air sẽ cấu thành sửa đổi của Vanilla Air đối với bất kỳ điều khoản nào của Quy ước hoặc tuyên bố khước từ của Vanilla Air đối với bất kỳ quyền nào được cấp cho Vanilla Air theo Quy ước.

B. Sự đồng ý của Hành khách
Hành khách công nhận và đồng ý với các Điều kiện chuyên chở này, các quy tắc được quy định theo các Điều khoản này và Quy định của Vanilla Air tuân theo các Điều khoản này.

C. Khả năng áp dụng
Trong trường hợp không xung đột với Quy ước, các Điều khoản chuyên chở này sẽ áp dụng cho mọi hoạt động Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý cũng như bất kỳ dịch vụ nào phát sinh thêm liên quan đến Chuyên chở nội địa và quốc tế. Mỗi hoạt động Chuyên chở hoặc dịch vụ sẽ được thực hiện hoặc do Vanilla Air cung cấp theo giá vé, tỷ giá và các khoản phí được công bố liên quan đến các Điều kiện chuyên chở này.

D. Chuyên chở miễn phí
Về Chuyên chở miễn phí, Vanilla Air bảo lưu quyền loại trừ việc áp dụng điều khoản bất kỳ của các Điều kiện chuyên chở này.

E. Chuyên chở bằng máy bay thuê
Việc chuyên chở Hành khách và/hoặc Hành lý được thực hiện theo hợp đồng thuê với Vanilla Air sẽ tuân theo các Điều kiện chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay thuê.

F. Thay đổi điều kiện chuyên chở hoặc quy định của Vanilla Air
Trừ khi bị cấm bởi các Luật áp dụng, v.v, Vanilla Air có thể thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện chuyên chở này hoặc các Quy định của Vanilla Air mà không thông báo trước; tuy nhiên, với điều kiện là không có hợp đồng Chuyên chở nào sẽ bị thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung như vậy sau khi việc Chuyên chở được thực hiện theo hợp đồng đó bắt đầu.

G. Điều kiện áp dụng
Mọi hoạt động Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý phải tuân theo các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air đang có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu Chuyên chở theo Cuống vé chuyến bay điện tử đầu tiên của Vé.

H. Luật điều chỉnh và Quyền xét xử của tòa án
1. Về nguyên tắc, Quy ước sẽ áp dụng cho mọi hoạt động Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý cũng như bất kỳ dịch vụ nào phát sinh thêm. Mỗi hoạt động Chuyên chở hoặc dịch vụ sẽ do Vanilla Air thực hiện hoặc cung cấp theo giá vé, tỷ giá và các khoản phí được công bố liên quan đến các Điều kiện chuyên chở này; tuy nhiên, với điều kiện là hoạt động Chuyên chở hành khách và/hoặc hành lý mà Quy ước không được áp dụng và mọi dịch vụ phát sinh thêm sẽ được quy định và hiểu theo luật của Nhật Bản và không liên quan đến bất kỳ xung đột nào về các điều khoản luật trong bất kỳ bộ luật nào sẽ được áp dụng.
2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc Chuyên chở theo các Điều kiện chuyên chở này, Tòa án khu vực tại Tokyo sẽ được độc quyền xét xử sơ thẩm đối với tranh chấp đó trong phạm vi không xung đột với Quy ước.

3 CHIA SẼ MÃ

1. Trên một số đường bay, Vanilla Air cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cùng với các Hãng chuyên chở khác, đặt mã định danh của Vanilla Air trên các chuyến bay do các Hãng chuyên chở khác thực hiện theo các thỏa thuận về chia sẻ mã.
2. Đối với chuyến bay chia sẻ mã do Hãng chuyên chở khác thực hiện, Vanilla Air sẽ thông báo cho Khách hàng về danh tính của Hãng chuyên chở thực hiện chuyến bay trước khi họ đặt vé.
3. Hành khách đi trên chuyến bay do Hãng chuyên chở khác thực hiện có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Hãng chuyên chở thực hiện chuyến bay khác với các điều khoản và điều kiện của Vanilla Air, bao gồm các điều khoản và điều kiện về:
a. Thay đổi chuyến bay không tự nguyện được quy định trong đoạn B của Điều 7;
b. Làm thủ tục lên máy bay được quy định trong Điều 9;
c. Từ chối và hạn chế Chuyên chở được quy định trong các đoạn A và C của Điều 10;
d. Giới hạn về chấp nhận là Hành lý, cho phép Hành lý miễn phí, Phí hành lý quá trọng lượng quy định và chấp nhận động vật được quy định trong Điều 11; và
e. Hủy được quy định trong tiểu đoạn 2 của đoạn B của Điều 12.

4 VÉ

A. Khái quát
1. Vanilla Air sẽ không xuất hoặc đổi/xuất lại Vé trừ khi Hành khách thanh toán tiền vé, các khoản phí, thuế, phí dịch vụ hoặc tuân theo các thỏa thuận tín dụng đã được Vanilla Air phê duyệt.
2. Vanilla Air sẽ thu phí thay đổi đối với từng trường hợp thay đổi Vé được xuất cho Hành khách, theo Quy định của Vanilla Air. Phí dịch vụ không được hoàn trả. Tuy nhiên, Hành khách không được phép thay đổi chuyến bay trong trường hợp họ đã mua Vé và các Quy định của Vanilla Air áp dụng cho các Vé như vậy hạn chế thay đổi chuyến bay.
3. Hành khách phải xuất trình Mã xác thực hoặc Tờ hành trình/Phiếu thu của chuyến bay theo trình lịch cho hành khách đó được xuất đúng quy định theo Quy định của Vanilla Air và giấy tờ nhận dạng, hoặc một số bằng chứng nhận dạng được chỉ định bởi Vanilla Air khi họ sử dụng dịch vụ Chuyên chở đó. Ngoài ra, tại cổng lên máy bay, Hành khách phải xuất trình thẻ lên máy bay của họ do Vanillar Air chỉ định. Nếu Hành khách không tuân thủ những yêu cầu này, Vanilla Air có thể từ chối Chuyên chở Hành khách đó. Hành khách sẽ không đủ điều kiện để được chuyên chở nếu Vé mà Hành khách xuất trình thuộc phạm vi của tiểu đoạn 6, đoạn A, Điều 10.
4. Không được nhượng lại vé. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào đủ điều kiện để được chuyên chở hoặc được nhận tiền hoàn lại về việc chấp nhận hoặc hoàn lại tiền cho Vé mà người xuất trình không phải là người đủ điều kiện. Nếu trên thực tế, Vé được sử dụng bởi bất kỳ người nào không phải là người đủ điều kiện để được chuyên chở, dù có hay không có sự hay biết hoặc chấp thuận của người đó, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sự tử vong hoặc thương tích của người không được phép hoặc đối với sự mất mát, phá hoại hoặc chậm đến nơi, hoặc thiệt hại đối với Hành lý hoặc tài sản cá nhân khác của người không được phép phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi sử dụng trái phép đó.

B. Hiệu lực của vé
1. Chuyến bay được đặt chỗ và ngày xuất vé sẽ được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé. Mỗi Cuống vé chuyến bay điện tử sẽ có hiệu lực đối với dịch vụ Chuyên chở trên chuyến bay được đặt chỗ.
2. Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Vé sẽ chỉ có hiệu lực đối với chuyến bay được đặt chỗ như đã chỉ rõ hoặc ghi trên Vé.

C. Chuyến bay có hiệu lực
1. Nếu một Hành khách bị cản trở đi trên chuyến bay đã đặt chỗ vì Vanilla Air:
a. Hủy chuyến bay mà Hành khách đã đặt chỗ;
b. Không vận hành chuyến bay bình thường theo lịch trình, quá mức hợp lý, không có lý do chính đáng;
c. Bỏ qua một điểm dừng đã được lên lịch trình, chẳng hơn như điểm khởi hành, Điểm đến hoặc Điểm dừng của Hành khách; hoặc
d. Không thể cung cấp chỗ ngồi mã Hành Khách đã đặt trước đây
thì trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Vanilla Air sẽ xem Vé đó là hợp lệ, không tính thêm phí, đối với chuyến bay đầu tiên vẫn còn chỗ ngồi của Vanilla Air tới cùng Điểm đến đó.
2. Nếu sau khi bắt đầu chuyến đi, Hành khách không thể đi trên chuyến bay đã đặt chỗ do ốm đau (nhưng không phải là mang thai) thì trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Vanilla Air sẽ xem Vé đó là hợp lệ đối với bất kỳ chuyến bay nào sau đây; tuy nhiên, với điều kiện là cách đối xử như vậy không bị nghiêm cấm bởi Quy định của Vanilla Air áp dụng cho vé mà Khách hàng đã thanh toán tiền:
a. Chuyến bay đầu tiên vẫn còn chỗ ngồi của Vanilla Air tới cùng Điểm đến đó vào và sau ngày Hành khách đã khỏe mạnh trở lại để bắt đầu lại chuyến đi của họ theo giấy chứng nhận y tế hợp lệ hoặc
b. Bất kỳ chuyến bay nào của Vanilla Air tới cùng Điểm đến đó và được vận hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày diễn ra chuyến bay đầu tiên đã đề cập ở trên.

5 ĐIỂM DỪNG TRONG HÀNH TRÌNH

Hành khách có thể được phép dừng tại bất cứ Điểm trung chuyển nào theo Luật áp dụng, v.v, và Quy định của Vanilla Air.

6 VÉ VÀ ĐƯỜNG BAY

A. Khái quát
Giá vé sẽ chỉ áp dụng cho dịch vụ Chuyên chở từ sân bay tại nơi khởi hành tới sân bay tại Điểm đến và sẽ không bao gồm dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy trong các khu vực sân bay, giữa các sân bay hoặc giữa sân bay và các khu vực trung tâm thành phố.

B. Giá vé
1. Giá vé được sử dụng trong tài liệu này là giá vé mà Vanilla Air công bố hoặc (nếu không được công bố) được thiết lập theo Quy định của Vanilla Air. Trừ khi được quy định khác trong Luật áp dụng, v.v, giá vé này sẽ có hiệu lực kể từ ngày xuất Vé.
2. Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện chuyên chở này hoặc Quy định của Vanilla Air, Hành khách sẽ đủ điều kiện để sở hữu một chỗ ngồi sau khi thanh toán đầy đủ giá vé. Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện chuyên chở này hoặc Quy định của Vanilla Air hoặc được Vanilla Air phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể, Hành khách chỉ được phép sở hữu một chỗ ngồi trên máy bay.

C. Đường bay
Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, giá vé sẽ chỉ áp dụng cho tuyến đường được công bố liên quan đến giá vé đó.

D. Thuế và phí
Mọi khoản thuế hoặc phí do chính phủ hoặc cơ quan công quyền khác hoặc nhà điều hành sân bay áp đặt liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc trang thiết bị bất kỳ của Hành khách sẽ được thêm vào giá vé và các khoản phí đã công bố và Hành khách phải thanh toán riêng; tuy nhiên, với điều kiện là giá vé và các khoản phí trên chuyến Chuyên chở nội địa sẽ bao gồm số tiền bằng với thuế tiêu thụ (bao gồm thuế tiêu thụ địa phương).

E. Tiền tệ
Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Giá vé và phí sẽ được thanh toán bằng tiền tệ do Vanilla Air chỉ định. Việc thanh toán sẽ được thực hiện ở tỷ giá hối đoái định sẵn theo Quy định của Vanilla Air.

F. Chuyên chở trẻ sơ sinh
Sau khi nhận được tiền phí được định nghĩa trong Quy định và biểu phí của Vanilla Air, Vanilla Air sẽ chấp nhận Chuyên chở một Trẻ sơ sinh không sử dụng chỗ ngồi và có Hành khách 12 tuổi trở lên (theo cách tính của Phương Tây) đi kèm.

G. Lên máy bay trái phép
Trong bất cứ trường hợp nào sau đây, Hành khách sẽ bị xem là đã lên máy bay khi chưa được phép và Vanilla Air sẽ tính tiền vé đối với Hành khách đó cũng như các khoản phí được áp dụng cho chặng bay mà Hành khách nói trên đã lên khi chưa được phép và một khoản tiền gấp đôi giá vé đắt nhất đối với chặng bay nói trên vào thời điểm lên máy bay cộng với các khoản phí; tuy nhiên, với điều kiện là nếu không thể tìm hiểu rõ ràng về chặng bay đó, Hành khách sẽ bị xem là đã lên máy bay từ điểm khởi hành của máy bay có Hành khách nói trên:
1. Nếu Hành khách không xuất trình Vé theo yêu cầu của tiếp viên Vanilla Air hoặc đi quá chặng bay được quy định trong Vé khi chưa được phép của tiếp viên Vanilla Air;
2. Nếu Hành khách cố ý lên máy bay bằng Vé không hợp lệ; hoặc
3. Nếu Hành khách khai báo sai và nhờ khai báo sai mà họ được miễn thanh toán tiền vé hoặc các khoản phí mà Hành khách đáng lẽ đã phải thanh toán.

7 THAY ĐỔI CHUYẾN BAY, KHÔNG THỂ CHUYỂN CHỞ VÀ BỎ LỠ CÁC ĐIỂM NỐI

A. Thay đổi chuyến bay theo yêu cầu của Hành khách
1. Theo Quy định của Vanilla Air, Hành khách có thể bị hạn chế hoặc cấm thay đổi chuyến bay.
2. Theo yêu cầu của Hành khách, Vanilla Air sẽ thay đổi chuyến bay liên quan đến Vé chưa được sử dụng hoặc (các) Cuống vé chuyến bay điện tử nếu:
a. Vanilla Air xuất Vé đó;
b. Vanilla Air là Hãng chuyên chở xuất vé gốc được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé; hoặc
c. Vanilla Air là Hãng chuyên chở được định rõ trên Cuống vé chuyến bay điện tử chưa được sử dụng đối với chặng bay đi tiếp đầu tiên của chuyến bay được thay đổi.
3. Trong trường hợp bổ sung thêm (các) chặng bay sau khi hoạt động Chuyên chở bắt đầu, Vanilla Air sẽ không cung cấp dịch vụ Chuyên chở ở mức giá vé nối chuyến đối với tổng cộng các chặng bay gốc và mới thêm trừ khi Khách hàng yêu cầu trước khi đến Điểm đến được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé được xuất trình.
4. Giá vé và phí áp dụng sau khi Thay đổi chuyến bay là giá vé và phí có hiệu lực kể từ ngày thay đổi được thực hiện.
5. Thời hạn hủy chỗ ngồi đặt trước và phí hủy muộn chỗ ngồi đặt trước cũng sẽ áp dụng cho chuyến bay được thay đổi theo yêu cầu của Hành khách.

B. Thay đổi chuyến bay không tự nguyện
1. Trừ khi được quy định khác trong tiểu đoạn 2, đoạn B, Điều 12, trong trường hợp Vanilla Air hủy chuyến bay, không thể thực hiện chuyến bay theo lịch trình quá mức hợp lý mà không có lý do chính đáng, không dừng tại Điểm đến hoặc Điểm dừng của Hành khách, hoặc không thể cung cấp chỗ ngồi đặt trước cho Hành khách thì tùy theo lựa chọn của Hành khách, Vanilla Air sẽ thực hiện một trong các biện pháp sau đây:
a. Chuyên chở Hành khách đó trên bất kỳ chuyến bay nào còn chỗ ngồi của Vanilla Air; hoặc
b. Cung cấp khoản tiền hoàn lại không tự nguyện theo đoạn C, Điều 13.
2. Trong trường hợp Hành khách bị lỡ một chuyến bay nối đi tiếp của Vanilla Air mà Hành khách đã đặt chỗ do một Hãng chuyên chở vận chuyển Hành khách đó không thực hiện được chuyến bay theo lịch trình hoặc thay đổi lịch trình của chuyến bay đó, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm về việc Hành khách bị lỡ chuyến bay nối.

C. Thay đổi chuyến bay vì những lý do không có lợi cho Vanilla Air và Hành khách
1. Đối với các lý do được nêu trong các mục từ a tới d, tiểu đoạn 2, đoạn B của Điều 12, trong trường hợp Vanilla Air hủy chuyến bay, không thể thực hiện chuyến bay theo lịch trình quá mức hợp lý mà không có lý do chính đáng, không dừng tại Điểm đến hoặc Điểm dừng của Hành khách, không thể cung cấp chỗ ngồi đặt trước cho Hành khách thì tùy theo lựa chọn của mình, Vanilla Air sẽ thực hiện một trong các biện pháp sau đây:
a. Chuyên chở Hành khách đó trên bất kỳ chuyến bay nào còn chỗ ngồi của Vanilla Air; hoặc
b. Cung cấp khoản tiền hoàn lại không tự nguyện theo đoạn D, Điều 13.
2. Nếu số lượng Hành khách (chỉ những Hành khách đã xuất trình Vé hoặc giấy tờ tương tự, đã được xác nhận đặt vé, để làm thủ tục lên máy bay tại văn phòng sân bay của Vanilla Air vào thời điểm Vanilla Air quy định) có yêu cầu đặt chỗ hợp lệ trên một chuyến bay vượt quá số lượng chỗ ngồi có sẵn trên chuyến bay và, do đó không có chỗ ngồi cho một số hành khách, Vanilla Air sẽ kêu gọi hành khách tự nguyện chuẩn bị nhường lại chỗ ngồi đã được xác nhận đặt trước của họ. Trong những trường hợp như vậy, Vanilla Air sẽ trả một khoản tiền nhất định theo quy định của Vanilla Air cho những người tự nguyện nhường lại chỗ ngồi đã được xác nhận đặt trước của họ như một phần thưởng hợp tác, ngoài mọi thỏa thuận được nêu trong đoạn B) của Điều khoản này.

8 ĐẶT VÉ

A. Khái quát
1. Yêu cầu đặt vé sẽ được xác nhận khi được lưu trữ trong hệ thống đặt vé của Vanilla Air là đã được chấp nhận.
2. Không được phép đổi tên sau khi yêu cầu đặt vé đã được xác nhận trong hệ thống đặt vé của Vanilla Air.
3. Theo Quy định của Vanilla Air, các điều kiện áp dụng cho một số vé máy bay có thể hạn chế hoặc cấm thay đổi hoặc hủy yêu cầu đặt vé.

B. Thời hạn bán vé
Trừ khi được quy định khác, Hành khách sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền vé vào thời điểm yêu cầu đặt vé có hiệu lực. Nếu Vé không được xuất cho Hành khách trước thời hạn bán vé mà Vanilla Air chỉ định, Vanilla Air có thể hủy yêu cầu đặt vé của người đó.

C. Nhượng lại chỗ ngồi
Hành khách có thể nhượng lại trước một chỗ ngồi cụ thể trong khoang hành khách. Sau khi nhượng lại chỗ ngồi cụ thể trong khoang hành khách, Vanilla Air sẽ tính các khoản phí được quy định trong Quy định của Vanilla Air về việc đó. Tuy nhiên, Vanilla Air có thể thay đổi các vụ chuyển nhượng chỗ ngồi như vậy mà không thông báo trước vì những lý do không thể tránh khỏi, chẳng hạn nhưng không giới hạn ở việc thay đổi máy bay hoặc (các) lý do bảo mật. Trong trường hợp như vậy, Vanilla Air sẽ hoàn lại phí nhượng lại chỗ ngồi mà Hành khách đã thanh toán.

D. Hoàn lại tiền và thay đổi chuyến bay khi Hành khách không thể lên được chuyến bay đã đặt vé
Hành khách không thể lên được chuyến bay đã đặt vé mà không thông báo trước cho Vanilla Air sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền hoặc thay đổi chuyến bay.

E. Hủy yêu cầu đặt vé do Vanilla Air thực hiện
1. Tùy theo quyết định riêng của mình, Vanilla Air có thể hủy toàn bộ hoặc một phần yêu cầu đặt vé của Hành khách nếu một Hành khách đặt vé cho 2 chuyến bay trở lên và nếu:
a. Hành khách đặt vé cho các chặng đường giống nhau có cùng một ngày đi;
b. Hành khách đặt vé cho các chặng đường giống nhau có ngày đi gần nhau;
c. Hành khách đặt vé cho các chặng đường khác nhau có cùng ngày đi; hoặc
d. Vanilla Air suy xét hợp lý thấy Hành khách không thể sử dụng tất cả các chỗ ngồi đã đặt trước.
2. Nếu Hành khách không thể lên chuyến bay đã đặt vé mà không thông báo trước cho Vanilla Air, Vanilla Air có thể hủy hoặc yêu cầu bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác hủy yêu cầu đặt vé chuyến đi tiếp của Hành khách đó. Hơn nữa, nếu Hành khách không thể lên chuyến bay đã đặt vé của Hãng chuyên chở khác mà không thông báo trước cho Hãng chuyên chở đó thì sau đó, Vanilla Air có thể hủy yêu cầu đặt vé chuyến đi tiếp của Hành khách theo yêu cầu của Hãng chuyên chở đó.
3. Vanilla Air có thể hủy toàn bộ hoặc một phần yêu cầu đặt vé của Hành khách (không bao gồm dữ liệu cá nhân cần thiết) trước thời hạn do Vanilla Air chỉ định, theo yêu cầu của Luật áp dụng, v.v., của mọi quốc gia liên quan, chẳng hạn như quốc gia nơi khởi hành, quốc gia nơi đến hoặc quốc gia nơi Hành khách quá cảnh.

F. Xác nhận lại yêu cầu đặt vé của hãng chuyên chở khác
Trong trường hợp phải xác nhận lại yêu cầu đặt vé theo quy định của Hãng chuyên chở bất kỳ không phải là Vanilla Air, Vanilla Air có thể hủy yêu cầu đặt vé chuyến bay đi tiếp của Vanilla Air sau đó đối với Khách hàng khi họ không xác nhận lại yêu cầu đặt vé của Hãng chuyên chở đó trong khoảng thời gian mà Hãng chuyên chở đó chỉ định.

G. Phí liên lạc
Trừ khi Vanilla Air đồng ý khác, Hành khách sẽ chịu mọi khoản phí liên lạc qua điện thoại, fax hoặc phương tiện giao tiếp khác (chẳng hạn như Internet) được sử dụng trong quá trình đặt vé hoặc hủy yêu cầu đặt vé.

H. Dữ liệu cá nhân
Hành khách đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của họ sẽ được Hành khách hoặc người đại diện của họ cung cấp cho Vanilla Air, được Vanilla Air giữ lại hoặc, nếu Vanilla Air thấy cần thiết, sẽ được Vanilla Air chuyển tới bất kỳ văn phòng riêng nào của Vanilla Air, các Hãng chuyên chở khác, các nhà cung cấp dịch vụ đi lại, cơ quan chính phủ, pháp nhân hoặc cơ quan khác ở các quốc gia khởi hành, đến hoặc qua, hay ở các quốc gia quá cảnh và trung chuyên, cho mục đích đặt vé dịch vụ Chuyên chở, nhận các dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ các yêu cầu di cư và nhập cảnh hoặc cung cấp những dữ liệu đó cho cơ quan chính phủ hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác mà Vanilla Air xem là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Hành khách đó.

I. Sự cố liên lạc, v.v..
Trong trường hợp đặt vé chậm hoặc không đặt được vé, chuyến bay bị thay đổi và hủy do lỗi của thiết bị và đường dây liên lạc, máy tính và các phương tiện giao tiếp, chẳng hạn như gián đoạn dịch vụ điện thoại, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào bị gây ra theo cách đó.

9 LÀM THỦ TỤC LÊN MÁY BAY

Hành khách sẽ đến quầy làm thủ tục lên máy bay của Vanilla Air và cửa lên máy bay trước thời gian mà Vanilla Air chỉ định hoặc nếu thời gian không được chỉ định, đến trước lúc khởi hành chuyến bay sao cho có đủ thời gian để Hành khách đó hoàn tất các thủ tục lên máy bay và khởi hành trước thời gian khởi hành của chuyến bay. Nếu Hành khách không đến quầy làm thủ tục lên máy bay của Vanilla Air hoặc cửa lên máy bay trước thời gian mà Vanilla Air chỉ định hoặc không thể khởi hành do giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh hoặc các giấy tờ mà họ bắt buộc phải có để khởi hành không hợp lệ hoặc không đầy đủ, Vanilla Air có thể hủy yêu cầu đặt chỗ của người đó và sẽ không lùi chuyến bay vì Hành khách đó. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hành khách về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do Hành khách không tuân thủ Điều khoản này và Vanilla Air sẽ không hoàn lại Tiền vé của chuyến bay đó cho Khách hàng hoặc thay đổi chuyến bay.

10 TỪ CHỐI VÀ HẠN CHẾ CHUYÊN CHỞ

A. Quyền từ chối chuyên chở, v.v..
Vanilla Air có thể từ chối Chuyên chở hoặc không cho Hành khách bất kỳ lên máy bay và trong trường hợp đó, Hành lý của người đó cũng sẽ được xử lý theo cách tương tự, nếu Vanilla Air xác định theo suy xét hợp lý của mình rằng:
1. Hành động đó là cần thiết vì sự an toàn của chuyến bay;
2. Hành động đó là cần thiết để Vanilla Air tuân thủ Luật áp dụng, v.v, của bất kỳ quốc gia nào liên quan, chẳng hạn như quốc gia khởi hành, quốc gia nơi đến hoặc quốc gia nơi Hành khách quá cảnh;
3. Hành khách thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
a. Hành khách thuộc mục b, tiểu đoạn 1, đoạn B, Điều 16;
b. Hành khách có thể tìm cách nhập cảnh trái phép quốc gia nơi họ quá cảnh bằng cách tiêu hủy các giấy tờ cần thiết cho việc xuất cảnh, nhập cảnh hoặc cho các mục đích khác; hoặc
c. Hành khách từ chối chấp nhận yêu cầu mà Vanilla Air đưa ra nhằm chống nhập cảnh trái phép vào quốc gia nơi họ xuất trình cho thành viên tổ bay giấy tờ mà họ bắt buộc phải có để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc cho các mục đích khác được thành viên trong tổ bay giữ lại để đổi lại Hành khách có được phiếu thu của Vanilla Air đối với các giấy tờ đó.
4. Hành khách thuộc tiểu đoạn 4 hoặc 5 của đoạn B, Điều 11;
5. Hành khách hoặc hành vi, tuổi tác, tình trạng tinh thần hoặc thể chất của họ:
a. Cần có sự trợ giúp đặc biệt của Vanilla Air,
b. Có thể gây khó chịu và làm cho Hành khách khác ác cảm với họ,
c. Có thể gây tổn hại cho chính họ hoặc người khác hoặc máy bay hay bất kỳ tài sản nào khác;
d. Cản trở nhân viên bất kỳ của Vanilla Air thực hiện nhiệm vụ hoặc không tuân thủ hướng dẫn của bất kỳ thành viên nào trong tổ bay,
e. Sử dụng điện thoại di động, đài di động, trò chơi điện tử hoặc thiết bị điện tử khác trong khoang hành khách của máy bay khi chưa được phép của Vanilla Air hoặc
f. Hút thuốc trong khoang hành khách của máy bay;
6. Vé mà Hành khách xuất trình:
a. Có được bằng cách bất hợp pháp hoặc được mua từ một tổ chức không phải là Hãng chuyên chở xuất vé hoặc Đại lý được ủy quyền của Hãng chuyên chở hoặc
b. Vé giả;
7. Người xuất trình Vé không thể chứng minh rằng họ là người có tên hoặc ghi trên vé;
8. Hành khách không thanh toán tiền vé, phí hoặc thuế áp dụng hoặc có thể không thực hiện được thỏa thuận tín dụng đã thống nhất giữa Vanilla Air và Hành khách (hoặc người thanh toán Tiền vé); hoặc
9. Trẻ em hoặc Trẻ sơ sinh không có Hành khách từ 12 tuổi trở lên (theo cách tính của Phương Tây) đi kèm.
Trong trường hợp thuộc mục c hoặc d, tiểu đoạn 5 của đoạn này, ngoài việc từ chối chuyên chở như đã nêu trong Đoạn A này, Vanilla Air có thể thực hiện các hành động cần thiết khác để dừng hành vi đã đề cập của Hành khách. Những hành động cần thiết đó có thể bao gồm tạm giữ Hành khách.

B. Chấp nhận chuyên chở có điều kiện
Nếu Hành khách có thân thế, tuổi tác, tình trạng tinh thần hoặc thể chất có thể gây ra bất kỳ mối nguy hiểm hoặc rủi ro gì cho chính bản thân họ, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về sự tử vong, thương tích, ốm đau, bị thương hoặc khuyết tật mà Hành khách phải chịu hoặc tình trạng xấu đi hay hậu quả của các vấn đề này do thân thế, tuổi tác, điều kiện tinh thần hoặc thể chất đó.

C. Hạn chế chuyên chở
1. Việc chấp nhận chuyên chở những người bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, phụ nữ có thai hoặc người đang ốm đau phải tuân theo Quy định của Vanilla Air và có thể phải thỏa thuận trước với Vanilla Air.
2. Nếu tổng trọng lượng của Hành khách lên máy bay và/hoặc Hành lý được chất lên máy bay có thể vượt quá trọng lượng tối đa được phép đối với máy bay thì theo Quy định của Vanilla Air, Vanilla Air có thể quyết định Hành khách và/hoặc Hành lý nào sẽ được chuyên chở.
3. Để đảm bảo có thể trợ giúp trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, Vanilla Air có thể không cho Hành khách ngồi ở hàng ghế gần cửa thoát hiểm của máy bay và chuyển họ sang chỗ ngồi khác (sau khi chuyển chỗ, nếu chỗ ngồi ở hàng ghế gần cửa thoát hiểm là chỗ ngồi đặc biệt, Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền vé đặc biệt mà Vanilla Air áp dụng cho chỗ ngồi đó và không thu phí hủy), nếu Vanilla Air xác định theo suy xét hợp lý của mình rằng hành khách là bất kỳ đối tượng nào trong các tiểu đoạn sau đây:
(1) Hành khách dưới 15 tuổi (theo cách tính của Phương Tây).
(2) Hành khách gặp khó khăn trong việc trợ giúp sơ tán khẩn cấp hoặc có thể bị tổn hại sức khỏe nếu trợ giúp sơ tán khẩn cấp do tình trạng thể chất, sức khỏe của họ hoặc vì các lý do khác.
(3) Hành khách không thể hiểu được quy trình sơ tán và hướng dẫn từ thành viên tổ bay của Vanilla Air.
(4) Hành khách không đồng ý trợ giúp sơ tán khẩn cấp.

11 HÀNH LÝ

A. Giới hạn về chấp nhận hành lý
1. Vanilla Air sẽ từ chối chấp nhận các vật dụng sau đây là Hành lý:
a. Các vật dụng không cấu thành Hành lý được định nghĩa trong Điều 1;
b. Các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho máy bay hoặc bất kỳ người hay tài sản nào trong quá trình Chuyên chở quốc tế, chẳng hạn như các vật dụng được nêu trong Quy định về hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) và Quy định của Vanilla Air;
c. Các vật dụng bị cấm Chuyên chở bởi Luật áp dụng, v.v, của bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia nào là nơi khởi hành, nơi đến hoặc nơi Hành khách quá cảnh;
d. Các vật dụng mà Vanilla Air xem là không phù hợp để Chuyên chở vì lý do trọng lượng, kích cỡ, hình dạng hoặc đặc điểm, chẳng hạn như dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
e. Động vật sống; tuy nhiên, với điều kiện là Vanilla Air có thể chấp nhận Chuyên chở chó miễn phí (ví dụ như chó dẫn đường, chó nghiệp vụ hoặc chó trợ thính; gọi chung là "Chó trợ giúp") đi cùng Hành khách bị khuyết tật thể chất để trợ giúp hành khách đó cùng với chuồng và thực phẩm dành cho Chó trợ giúp trong hạn mức trọng lượng dành cho Hành lý miễn cước theo Quy định của Vanilla Air. Trong trường hợp này, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về sự tử vong, thương tích hoặc ốm đau mà Chó trợ giúp phải chịu do khuyết tật vốn có của nó; hoặc
f. Các loại súng cầm tay, dao kiếm và các vật dụng tương tự khác, ngoại trừ được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air.
2. Vanilla Air có thể từ chối Chuyên chở và thực hiện các biện pháp cần thiết đối với các vật dụng bị cấm Chuyên chở theo tiểu đoạn 1 ở trên và có thể từ chối Chuyên chở đi tiếp bất kỳ vật dụng nào như vậy sau khi phát hiện ra điều này.
3. Vanilla Air sẽ từ chối chấp nhận là Hành lý ký gửi đối với những vật dụng dễ vỡ hoặc dễ hỏng, tiền bạc, đồ trang sức, kim loại quý, chìa khóa, giấy tờ có thể chuyển đổi thành tiền, chứng khoán hoặc các vật khác có giá trị, tài liệu công việc, hộ chiếu hoặc các tài liệu nhận dạng khác cần thiết cho chuyến đi hoặc các vật mẫu.
4. Vanilla Air có thể từ chối chuyên chở Hành lý ở dạng Hành lý ký gửi trong trường hợp Hành lý không được đóng gói đúng cách trong va li hoặc các vật chứa thích hợp khác để đảm bảo Chuyên chở an toàn và bốc dỡ cẩn trọng ở mức thông thường.
5. Vanilla Air có thể chấp nhận chuyên chở hành lý dễ vỡ, chẳng hạn như nhạc cụ, và dụng cụ thể thao là Hành lý ký gửi với điều kiện là hành lý đó được đóng gói đúng cách trong va li hoặc các vật chứa thích hợp khác để đảm bảo Chuyên chở an toàn và bốc dỡ cẩn trọng ở mức thông thường; tuy nhiên, với điều kiện là Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào không phải là thiệt hại do sơ suất từ phía Vanilla Air.
6. Nếu bất kỳ vật dụng nào được đề cập trong tiểu đoạn 1 của đoạn này được chuyên chở, bất kể Hành lý đó có bị cấm Chuyên chở hay không, hoạt động Chuyên chở đó phải chịu các khoản phí, tuân theo các giới hạn về trách nhiệm pháp lý và mọi điều khoản khác trong các Điều kiện chuyên chở áp dụng cho Chuyên chở hành lý.

B. Kiểm tra an ninh
1. Hành khách sẽ phải chịu mọi sự kiểm tra an ninh mà chính phủ hoặc quan chức sân bay hoặc Vanilla Air yêu cầu, trừ khi điều này được chính phủ hoặc quan chức sân bay hoặc Vanilla Air xem là không cần thiết.
2. Vanilla Air sẽ khám xét đồ bên trong Hành lý của Hành khách bằng cách mở Hành lý và/hoặc sử dụng một số thiết bị trước sự có mặt có Hành khách liên quan hoặc một người thứ ba, vì mục đích đảm bảo an ninh (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt, kiểm soát hoặc phá hoại máy bay) và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Bất kể những điều nêu trên, Vanilla Air có thể khám xét Hành lý của Hành khách trước sự có mặt của họ hoặc một người thứ ba để xem họ có đang sở hữu hoặc Hành lý có chứa bất kỳ vật phẩm bị cấm nào được đề cập trong tiểu đoạn 1, đoạn A của Điều khoản này hay không. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào của Hành lý (bao gồm chìa khóa của Hành lý) bị gây ra do công tác kiểm tra được thực hiện bằng cách mở Hành lý hoặc các biện pháp khác.
3. Vanilla Air sẽ tìm kiếm các vật phẩm của Hành khách bằng cách chạm vào Hành khách qua lớp quần áo và phụ kiện cá nhân bao gồm tóc giả hoặc bằng cách sử dụng các dụng cụ như máy dò kim loại, vì mục đích bảo đảm an ninh (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt, kiểm soát hoặc phá hoại máy bay) và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
4. Khi Hành khách không đồng ý cho Vanilla Air kiểm tra như đã nêu trong tiểu đoạn 2 của đoạn này, Vanilla Air có thể từ chối chuyên chở Hành lý của Hành khách đó.
5. Khi Hành khách không đồng ý cho Vanilla Air tìm kiếm như đã nêu trong tiểu đoạn 3 của đoạn này, Vanilla Air có thể từ chối chuyên chở Hành khách đó.
6. Khi các vật phẩm bị cấm được nêu trong tiểu đoạn 1, đoạn A của Điều khoản này được tìm thấy nhờ khám xét hoặc tìm kiếm như đã nêu trong tiểu đoạn 2 hoặc 3 của đoạn này, Vanilla Air có thể từ chối chuyên chở Hành lý đó hoặc có thể tiến hành tiêu hủy Hành lý đó.

C. Hành lý ký gửi
1. Về nguyên tắc, Vanilla Air sẽ không chấp nhận Chuyên chở Hành lý ký gửi; tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp Hành khách thanh toán Giá vé gồm dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ Chuyên chở hoặc thanh toán Phí hành lý được quy định trong Quy định của Vanilla Air hoặc trong trường hợp được quy định cụ thể trong tài liệu này, Vanilla Air sẽ chấp nhận Chuyên chở Hành lý ký gửi của Hành khách đó theo Quy định của Vanilla Air, các tiểu đoạn từ 2 tới 6 của đoạn này và các đoạn từ E tới J của Điều khoản này. Bất kể những điều này, ngoài trừ trường hợp được quy định trong đoạn E) 2 của Điều khoản này, Hành khách không được phép nhượng lại quyền được Chuyên chở hành lý ký gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
2. Không có điều nào trong các Điều kiện chuyên chở này cho phép Hành khách được ký gửi Hành lý trên một chuyến bay đối với chặng bay mà một Hãng chuyên chở không chấp nhận ký gửi Hành lý.
3. Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air hoặc Luật áp dụng, v.v., khi Hành khách xuất trình Vé hợp lệ dành cho dịch vụ Chuyên chở trên các tuyến bay của Vanilla Air hoặc trên các tuyến bay của Vanilla Air và một hoặc nhiều Hãng chuyên chở khác, Vanilla Air sẽ chấp nhận là Hành lý ký gửi đối với Hành lý được Hành khách xuất trình tại văn phòng được chỉ định và vào thời điểm được quy định bởi Vanilla Air đối với việc Chuyên chở trên các tuyến bay được chỉ định trên Vé; tuy nhiên, với điều kiện là Vanilla Air sẽ không chấp nhận là Hành lý ký gửi đối với Hành lý được xuất trình để Chuyên chở:
a. Quá Điểm đến được chỉ định hoặc trên bất kỳ tuyến bay nào không được chỉ định trên Vé;
b. Quá Điểm dừng hoặc quá điểm Hành khách trung chuyển sang chuyến bay nối khởi hành từ một sân bay khác mà Hành khách sẽ đến theo lịch trình theo Vé, trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air;
c. Quá điểm trung chuyển Hành lý tới bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác mà Vanilla Air không có thỏa thuận Hành lý liên hãng hoặc có điều kiện Chuyên chở khác với Vanilla Air;
d. Đối với chặng bay mà Hành khách không đặt vé;
e. Quá điểm mà Hành khách mong muốn tiếp tục sở hữu Hành lý như vậy hoặc bất kỳ phần nào trong Hành lý đó; hoặc
f. Đối với chặng bay mà Hành khách không thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng.
4. Sau khi giao Hành lý cho Vanilla Air để ký gửi, Vanilla Air sẽ xuất Thẻ nhận dạng hành lý cho từng kiện Hành lý ký gửi.
5. Nếu Hành lý ký gửi của Hành khách không có tên, tên viết tắt hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác, Hành khách sẽ bổ sung các thông tin nhận dạng đó vào Hành lý trước khi Vanilla Air chấp nhận là Hành lý ký gửi.
6. Trong phạm vi hợp lý có thể, Vanilla Air sẽ chuyên chở Hành lý ký gửi của Hành khách và Hành khách trên cùng máy bay mà Hành khách lên; tuy nhiên, với điều kiện là nếu Vanilla Air xét thấy khó hoặc không thể thực hiện việc này, Vanilla Air có thể chuyên chở Hành lý ký gửi đó trên bất kỳ chuyến bay nào khác mà Hành lý đó được phép chất lên trong hạn mức trọng lượng tối đa được phép hoặc bởi bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào khác.

D. Hành lý xách tay
1. Ngoại trừ các vật dụng cụ thể được Vanilla Air cho phép mang lên khoang hành khách, Hành lý mà Hành khách được phép mang vào khoang hành khách sẽ là (ngoài một vật dụng cá nhân của Hành khách mà Hành khách được phép mang lên và giữ bên người theo Quy định của Vanilla Air, chẳng hạn như túi xách hoặc túi đựng máy tính cá nhân) một vật dụng được quy định trong Quy định của Vanilla Air có thể xếp gọn trong khoang cất hành lý đóng kín trong khoang hành khách hoặc dưới chỗ ngồi phía trước mặt Hành khách. Tổng 3 kích thuớc của vật dụng này không được vượt quá 115 centimét (45 inch) và mỗi kích thước tối đa sẽ là 55 centimét x 40 centimét x 25 centimét; tuy nhiên, với điều kiện là tổng trọng lượng của các vật dụng như vậy không được vượt quá 7 kilôgram (15.4 pound). Hành khách không được mang vào trong khoang hành khách bất kỳ Hành lý nào mà Vanilla Air xét thấy không thể xếp gọn an toàn trong khoang hành khách.
2. Vanilla Air có thể chấp nhận cho mang Hành lý không phù hợp để chuyên chở trong khoang hàng hóa (chẳng hạn như nhạc cụ dễ vỡ) vào trong khoang hành khách, chỉ khi Hành khách yêu cầu Vanilla Air trước và Vanilla Air chấp nhận yêu cầu đó. Trong trường hợp đó, Vanilla Air sẽ tính phí theo Quy định của Vanilla Air.

E. Hạn mức Hành lý ký gửi
1. Tổng lượng Hành lý ký gửi miễn cước của từng Hành khách được quy định như sau:
Hành khách thanh toán Giá vé gồm dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ Chuyên chở hoặc thanh toán Phí hành lý được quy định trong Quy định của Vanilla Air sẽ được miễn cước Hành lý ký gửi đối với một kiện Hành lý, có trọng lượng không quá 32 kilôgam (70 pound); tuy nhiên, với điều kiện là tổng ba kích thước của kiện hành lý đó không vượt quá 203 centimét (80 inch) và chiều dài của từng kích thước không vượt quá 120 centimét (48 inch). Tuy nhiên, nếu Hành khách muốn chuyên chở Hành lý vượt quá các quy tắc được nêu trong Điều khoản này, mục G) của Điều khoản này sẽ được áp dụng.
2. Trong trường hợp 2 Hành khách trở lên đi cùng trên một chuyến bay ký gửi Hành lý của họ cùng lúc để được Vanilla Air chuyên chở đến cùng một nơi thì bất kể tiểu đoạn 1 của đoạn E này và theo yêu cầu của những Hành khách đó, Vanilla Air có thể cung cấp chung cho cả hai Hành khách một hạn mức Hành lý miễn cước bằng với tổng cộng các hạn mức Hành lý miễn cước riêng biệt xét về số lượng và trọng lượng của từng hành lý.
3. Xe nôi/xe đẩy, nôi có thể gấp lại hoàn toàn và/hoặc ghế xe hơi dành cho hành khách là Em bé hoặc Trẻ em và xe lăn cũng như các thiết bị hỗ trợ tương tự khác dành cho hành khách là người khuyết tật được chấp nhận miễn phí và không được tính vào hạn mức Hành lý ký gửi. Miễn phí giới hạn hành lý ký gửi

F. Hành lý miễn cước đặc biệt
Ngoài Hành lý miễn cước được quy định trong đoạn E nêu trên, Vanilla Air sẽ chuyên chở ở dạng Hành lý mà không tính thêm phí đối với vật dụng cá nhân của hành khách được phép theo Quy định của Vanilla Air chỉ khi Hành khách mang theo và giữ chúng bên người.

G. Hành lý ký gửi quá trọng lượng quy định
1. Hành lý vượt quá mức trọng lượng quy định dành cho Hành lý miễn cước được quy định trong tiểu đoạn 1, đoạn E của Điều khoản này sẽ phải chịu phí áp dụng dành cho Hành lý quá trọng lượng quy định theo Quy định của Vanilla Air.
2. Trừ khi đã thỏa thuận trước với Hành khách, Vanilla Air có thể chuyên chở Hành lý của Hành khách vượt quá trọng lượng quy định áp dụng cho Hành lý miễn cước trên bất kỳ chuyến bay nào khác hoặc bởi bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào khác.

H. Khai báo hành lý có giá trị vượt quá giới hạn trách nhiệm pháp lý và phí vượt quá giá trị dành cho Chuyên chở quốc tế
1. Trong trường hợp Chuyên chở quốc tế, Hành khách có thể khai báo giá trị của Hành lý vượt quá giới hạn trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air theo tiểu đoạn 4, đoạn B của Điều 18. Trong trường hợp việc khai báo như vậy được thực hiện, dịch vụ Chuyên chở hành lý do Vanilla Air thực hiện sẽ tính một khoản phí là 0,50 đô-la Mỹ cho mỗi 100 đô-la Mỹ hoặc bất kỳ phần nào trong đó như là phí giá trị vượt quá dành cho giá trị vượt quá; tuy nhiên, với điều kiện là giá trị của Hành lý được khai báo bởi một Hành khách không vượt quá 2.500 đô-la Mỹ.
2. Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Hành khách mang Hành lý lên chuyến bay quốc tế phải thanh toán phí vượt quá giá trị tại nơi khởi hành đối với chuyến đi tới Điểm đến; tuy nhiên, với điều kiện là nếu một phần của hoạt động Chuyên chở được thực hiện bởi bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác áp dụng phí giá trị vượt quá khác với Vanilla Air, Vanilla Air có thể từ chối chấp nhận khai báo trong tiểu đoạn nói trên đối với phần Chuyên chở đó.

I. Phí hành lý quá trọng lượng quy định hoặc Phí giá trị vượt quá khi thay đổi hoặc hủy chuyến bay.
Mọi hoạt động thanh toán hoặc hoàn lại Phí hành lý quá trọng lượng quy định hoặc phí hành lý vượt quá giá trị quy định được thực hiện trong trường hợp Thay đổi chuyến bay hoặc hủy Chuyên chở phải tuân theo các điều khoản dưới đây về thanh toán tiền vé phụ thu hoặc hoàn lại tiền vé; tuy nhiên, với điều kiện là Vanilla Air sẽ không hoàn lại phí hành lý vượt quá giá trị quy định trong trường hợp một phần của hoạt động Chuyên chở đã được hoàn thành.

J. Thu nhận và giao hành lý
1. Hành khách sẽ xác nhận và nhận lại Hành lý của họ ngay khi hành lý đã sẵn sàng để được thu nhận tại Điểm đến hoặc Điểm dừng. Vanilla Air có quyền tìm kiếm Hành khách để thu phí giữ hành lý nếu Hành khách không lấy lại hành lý ngay khi có thể nhận lại hành lý đó, khi đó Vanilla Air sẽ giữ hành lý đó tại cơ sở của Vanilla Air.
2. Người cầm (các) Thẻ nhận dạng hành lý được xuất cho một Hành khách khi Hành lý của Hành khách đó được ký gửi sẽ là người duy nhất được quyền chấp nhận Hành lý được bàn giao; tuy nhiên, với điều kiện là người xác nhận quyền sở hữu Hành lý nhưng không xuất trình được (các) Thẻ nhận dạng hành lý được phép chấp nhận Hành lý được bàn giao nếu Hành lý được xác định bằng các phương tiện khác. Vanilla Air không có nghĩa vụ đảm bảo rằng người cầm (các) Thẻ nhận dạng hành lý thực sự có quyền chấp nhận Hành lý được bàn giao. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra từ hoặc liên quan đến việc Vanilla Air không đảm bảo về điều đó.
3. Nếu người xác nhận quyền sở hữu Hành lý không thể nhận lại Hành lý theo tiểu đoạn 2 nêu trên, Vanilla Air sẽ chỉ bàn giao Hành lý cho người đó nếu họ chứng minh thuyết phục với Vanilla Air rằng họ có quyền chính đáng để nhận Hành lý đó và nếu người đó đảm bảo đầy đủ với Vanilla Air (theo yêu cầu của Vanilla Air) là sẽ bồi thường cho Vanilla Air trước mọi mất mát và thiệt hại mà Vanilla Air phải chịu liên quan đến việc bàn giao đó.
4. Trừ khi bị loại trừ bởi Luật áp dụng, v.v, và nếu thời gian và các điều kiện khác cho phép, Vanilla Air có thể bàn giao Hành lý ký gửi cho người cầm (các) Thẻ nhận dạng hành lý tại nơi khởi hành hoặc điểm dừng không có trong lịch trình nếu người đó yêu cầu bàn giao. Khi bàn giao Hành lý tại nơi khởi hành hoặc điểm dừng không có trong lịch trình, Vanilla Air sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đã được thanh toán cho Hành lý đó.
5. Sự chấp nhận của Hành khách đối với việc bàn giao Hành lý ký gửi hoặc tài sản khác của Hành khách mà Vanilla Air trông giữ và không có khiếu nại bằng văn bản của người đó vào thời điểm bàn giao sẽ cấu thành bằng chứng bước đầu rằng Hành lý đó và các vật dụng khác đã được bàn giao trong tình trạng tốt và tuân theo hợp đồng Chuyên chở.
6. Nếu Hành lý bất kỳ không được Hành khách nhận lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến, Vanilla Air có thể tự ý thải bỏ Hành lý đó. Trong trường hợp này, Hành khách sở hữu Hành lý đó sẽ phải chịu mọi thiệt hại và chi phí phát sinh liên quan đến việc hành lý bị thải bỏ.

12 LỊCH TRÌNH, HOÃN VÀ HỦY CHUYẾN BAY

A. Lịch trình
Vanilla Air cam kết sử dụng nỗ lực cao nhất để chuyên chở Hành khách và Hành lý của họ với tiến độ khẩn trương hợp lý và tuân theo lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày diễn ra chuyến đi; tuy nhiên, với điều kiện là thời gian được nêu trên bảng lịch trình hoặc nơi khác chỉ là thời gian được lên lịch, do vậy không được bảo đảm và sẽ không cấu thành bất kỳ phần nào của hợp đồng Chuyên chở. Vanilla Air có thể thay đổi bất kỳ lịch trình nào của chuyến bay mà không thông báo trước và không chịu trách nhiệm về bất cứ rắc rối nào liên quan đến Hành khách và/hoặc Hành lý của họ với bất kỳ chuyến bay nào khác do thay đổi đó gây ra.

B. Hủy
1. Vanilla Air có thể thay thế (không thông báo trước) bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác hoặc thay đổi máy bay đối với chuyến Chuyên chở do Vanilla Air đảm nhận.
2. Vanilla Air có thể hủy, chấm dứt, đổi hướng, hoãn hoặc lùi (không thông báo trước) chuyến bay, quyền hoặc yêu cầu đặt vé liên quan đến chuyến Chuyên chở đi tiếp sau đó, quyết định có nên cất cánh hay hạ cánh hay không mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào ngoại trừ hoàn lại (theo các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air) tiền vé và các khoản phí đối với phần Vé chưa được sử dụng vì bất cứ lý do nào sau đây:
a. Do bất cứ sự việc gì ngoài khả năng kiểm soát của Vanilla Air (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp bất khả kháng như điều kiện khí tượng, thiên tai, biểu tình, bạo loạn, dân biến, lệnh cấm vận, chiến tranh, chiến sự, nhiễu loạn và quan hệ quốc tế bất ổn) dù thực tế xảy ra, bị đe dọa hoặc được báo cáo hoặc do chậm trễ, nhu cầu, điều kiện, hoàn cảnh hoặc yêu cầu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự việc đó;
b. Do bất kỳ sự việc nào mà Vanilla Air không có trách nhiệm phải biết trước, lường trước hoặc dự đoán;
c. Do bất kỳ Luật áp dụng nào, v.v.; hoặc
d. Do thiếu nhân lực, nhiên liệu, trang thiết bị hoặc các vấn đề nhân lực của Vanilla Air hoặc các hãng khác.
3. Nếu Hành khách từ chối (bất kể Vanilla Air yêu cầu) thanh toán tất cả hoặc một phần tiền vé mà Vanilla Air yêu cầu hoặc các khoản phí mà Vanilla Air yêu cầu hoặc định giá đối với Hành lý của Hành khách đó, Vanilla Air sẽ hủy chuyến Chuyên chở hoặc quyền đối với bất kỳ chuyến Chuyên chở đi tiếp nào sau đó của Hành khách và/hoặc Hành lý của họ mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc đó ngoại trừ hoàn tiền (theo các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air) mọi phần Vé chưa được sử dụng (nếu có) mà Hành khách đã thanh toán đầy đủ tiền vé và các khoản phí áp dụng.

13 HOÀN LẠI TIỀN

A. Khái quát
1. Trong trường hợp Hành khách không sử dụng Vé hoặc một phần Vé của họ vì lý do được nêu trong đoạn C (hoàn tiền không tự nguyện) hoặc D (hoàn tiền do điều kiện bất khả kháng, v.v.) của Điều khoản này, Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền bằng tiền tệ được dùng để thanh toán lúc ban đầu theo Điều khoản này và Quy định của Vanilla Air.
2. Trong trường hợp Hành khách không sử dụng Vé hoặc một phần Vé vì bất kỳ lý do nào không phải là lý do được nêu trong đoạn C (hoàn tiền không tự nguyện) hoặc D (hoàn tiền do điều kiện bất khả kháng, v.v.) bao gồm nhưng không giới hạn ở hoàn tiền tự nguyện do Hành khách yêu cầu, Vanilla Air sẽ không hoàn lại bất kỳ tiền vé và tiền phí nào đã nhận từ Hành khách đối với Vé hoặc phần Vé chưa được sử dụng; tuy nhiên, với điều kiện là Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền bằng tiền tệ mà Hành khách đã sử dụng để thanh toán Vé đó, theo đoạn E của Điều khoản này trong trường hợp Hành khách mua Vé ở Giá vé gồm dịch vụ phụ trợ hoặc trong trường hợp luật áp dụng quy định nghĩa vụ hoàn tiền của Vanilla Air trong các luật như vậy.

B. Người được hoàn lại tiền
1. Khi Vanilla Air hoàn lại tiền theo các Điều kiện chuyên chở này và/hoặc Quy định của Vanilla Air, trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền cho người có tên hoặc được ghi trên Vé với tư cách là Hành khách có doanh thu hoặc cho người đã mua Vé sau khi họ xuất trình cho Vanilla Air bằng chứng thỏa đáng để chứng minh rằng họ được quyền nhận tiền hoàn lại.

C.Hoàn tiền không tự nguyện
1. Thuật ngữ "Hoàn tiền không tự nguyện" có nghĩa là việc hoàn tiền được thực hiện khi Hành khách bị cản trở sử dụng dịch vụ Chuyên chở được cung cấp cho Vé của họ do Vanilla Air hủy chuyến bay, không vận hành chuyến bay theo lịch trình quá mức hợp lý mà không có lý do chính đáng, không dừng tại Điểm đến hoặc Điểm dừng của Hành khách, không cung cấp cho Hành khách chỗ ngồi mà họ đã đặt, từ chối chuyên chở hoặc yêu cầu hành khách xuống khỏi máy bay theo bất kỳ tiểu đoạn nào trong số các tiểu đoạn 1, 2, 5 và 9 của đoạn A thuộc Điều 10 và số tiền hoàn lại sẽ:
a. Bằng với tiền vé đã thanh toán nếu chưa có phần nào của chuyến bay được thực hiện; hoặc
b. Nếu một phần của chuyến bay đã được thực hiện thì số tiền hoàn lại sẽ là phần cao hơn của các trường hợp sau:
i. Số tiền bằng với giá vé, trừ đi mức chiết khấu (nếu có) được áp dụng khi tính giá vé gốc và các khoản phí áp dụng cho phần dịch vụ vận chuyển chưa được sử dụng tính từ điểm kết thúc chuyến đi (hoặc điểm mà hoạt động vận chuyển được tiếp tục nếu chuyến đi chưa kết thúc) tới Điểm đến hoặc Điểm dừng được chỉ ra hoặc được ghi trên Vé; hoặc
ii. Chênh lệch giữa giá vé đã được thanh toán và giá vé dành cho phần Chuyên chở đã hoàn thành.

D. Hoàn tiền do điều kiện bất khả kháng, v.v..
1. Trong trường hợp Vanilla Air hủy chuyến bay, không vận hành chuyến bay theo lịch trình quá mức hợp lý mà không có lý do chính đáng, không dừng tại Điểm đến hoặc Điểm dừng của Hành khách, không thể cung cấp cho Hành khách chỗ ngồi mà họ đã đặt vì bất cứ lý do gì được nêu trong các mục từ a tới d của đoạn B thuộc Điều 12, Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền (tùy theo lựa chọn của Vanilla Air) theo đoạn C của Điều 7 và số tiền hoàn lại sẽ:
a. Bằng với tiền vé đã thanh toán nếu chưa có phần nào của chuyến bay được thực hiện; hoặc
b. Nếu một phần của chuyến bay đã được thực hiện thì số tiền hoàn lại sẽ là phần cao hơn của các trường hợp sau:
i.Số tiền bằng với giá vé, trừ đi mức chiết khấu (nếu có) được áp dụng khi tính giá vé gốc và các khoản phí áp dụng cho phần dịch vụ vận chuyển chưa được sử dụng tính từ điểm kết thúc chuyến đi (hoặc điểm mà hoạt động vận chuyển được tiếp tục nếu chuyến đi chưa kết thúc) tới Điểm đến hoặc Điểm dừng được chỉ ra hoặc được ghi trên Vé; hoặc
ii. Chênh lệch giữa giá vé đã được thanh toán và giá vé dành cho phần Chuyên chở đã hoàn thành.

E. Hoàn lại tiền vì những lý do không phải là Hoàn tiền không tự nguyện (Đoạn C) và Điều kiện bất khả kháng, v.v. (Đoạn D)
1. Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền bằng tiền tệ được dùng để thanh toán Tiền vé như sau chỉ trong trường hợp Hành khách đã mua Vé với Giá vé gồm dịch vụ phụ trợ:
a. Nếu chưa có phần nào của chuyến đi đã được thực hiện thì số tiền hoàn lại sẽ bằng với giá vé đã được thanh toán trừ đi phí hủy được quy định trong Quy định của Vanilla Air; hoặc
b. Nếu một phần của chuyến đi đã được thực hiện, số tiền hoàn lại sẽ bằng số tiền chênh lệch giữa giá vé đã được thanh toán và giá vé áp dụng cho chặng bay mà Vé đã được sử dụng trừ đi phí hủy được quy định trong Quy định của Vanilla Air.
2. Nếu Vé được hoàn tiền một phần đã được sử dụng cho một chặng bay mà việc Chuyên chở bị cấm, việc hoàn lại tiền (nếu có) sẽ được thực hiện theo mục b thuộc tiểu đoạn 1 của đoạn này như thể Vé đó đã được sử dụng quá chặng bay đó tới điểm mà việc Chuyên chở không bị cấm.

F. Quyền từ chối hoàn lại tiền
1. Vanilla Air có thể từ chối hoàn trả Tiền vé trong trường hợp: Yêu cầu hoàn trả Tiền vé được đưa ra theo đoạn C và đoạn D của Điều khoản này sau 30 ngày kể từ ngày khởi hành được chỉ rõ hoặc ghi trên Vé; nếu Hành khách không lên chuyến bay Hành khách đã đặt vé mà không thông báo trước cho Vanilla Air thì D) của Điều 8 sẽ được áp dụng.
2. Vanilla Air có thể từ chối hoàn lại tiền đối với Vé mà Hành khách đã xuất trình cho Vanilla Air hoặc cho các quan chức chính phủ của một quốc gia làm bằng chứng về ý định khởi hành từ quốc gia đó, trừ khi Hành khách chứng minh thỏa đáng với Vanilla Air rằng họ được phép ở lại quốc gia đó hoặc họ sẽ khởi hành từ quốc gia đó bằng Hãng chuyên chở khác hoặc dịch vụ vận chuyển khác.
3. Vanilla Air sẽ không hoàn trả Tiền vé cho Hành khách trong trường hợp Hành khách bị từ chối Chuyên chở hoặc bị yêu cầu xuống khỏi máy bay theo bất kỳ tiểu đoạn nào trong số các tiểu đoạn 3, 4 và 6 cho tới 8 thuộc đoạn A của Điều 10; tuy nhiên, với điều kiện là chỉ khi Hành khách thanh toán một phần giá vé, các khoản phí hoặc thuế và Hành khách bị từ chối Chuyên chở hoặc bị yêu cầu xuống khỏi máy bay theo tiểu đoạn 8 thuộc đoạn A của Điều 10, Vanilla Air sẽ hoàn lại tiền cho Hành khách số tiền đã nhận từ Hành khách đó.

G. Trong trường hợp Hành khách không đi chuyến bay vào ngày được ghi trên Vé, Hành khách sẽ được hoàn lại tiền thuế hoặc phí được định nghĩa trong mục D) của Điều 6, nếu Khách hàng thông báo bằng văn bản cho Vanilla Air trong vòng 30 ngày kể từ ngày được ghi trên Vé. Hành khách sẽ phải chịu phí hoàn lại tiền khi nhận tiền hoàn lại.

H. Tiền tệ được sử dụng để hoàn lại tiền
Vanilla Air hoàn lại tiền bằng tiền tệ mà Hành khách đã sử dụng để thanh toán Tiền vé vào lúc ban đầu.

14 DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ/ĐƯỜNG THỦY

Trừ khi được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air, Vanilla Air sẽ không thu xếp, vận hành hoặc cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy trong các khu vực sân bay, giữa các sân bay hoặc giữa sân bay và các khu vực trung tâm thành phố. Ngoại trừ dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy do Vanilla Air trực tiếp vận hành, mọi dịch vụ như vậy sẽ được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Nhà cung cấp này không và sẽ không được xem là đại lý hoặc bên phục vụ cho Vanilla Air. Trong trường hợp cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của Vanilla Air trợ giúp Hành khách thu xếp dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi hoặc sai sót của nhà cung cấp dịch vụ độc lập đó. Trong trường hợp Vanilla Air vận hành dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy cho Hành khách, các Quy định của Vanilla Air bao gồm các quy định được nêu hoặc đề cập trong các thỏa thuận về Vé, giá trị của Hành lý, v.v..sẽ áp dụng cho dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy đó. Không có phần nào của vé sẽ được hoàn lại kể cả trong trường hợp Hành khách không sử dụng dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường thủy.

15 CHỖ Ở KHÁCH SẠN, SẮP XẾP CỦA VANILLA AIR VÀ BỮA ĂN TRONG CHUYẾN BAY

A. Chỗ ở khách sạn
Các khoản phí của khách sạn sẽ không được tính vào giá vé máy bay.

B. Bữa ăn trong chuyến bay
Nếu được phục vụ, bữa ăn trong chuyến bay sẽ được tính phí riêng và bổ sung thêm cho giá vé, các khoản phí, thuế hoặc phí dịch vụ mà Hành khách thanh toán cho Vé, ngoại trừ được quy định khác trong Quy định của Vanilla Air. Phí dành cho bữa ăn trong chuyến bay không được hoàn lại.

C. Sử dụng đồ uống có cồn
Hành khách không được phép sử dụng đồ uống có cồn được mua trước khi lên máy bay.

16 THỦ TỤC NHẬP CẢNH

A. Tuân thủ Luật áp dụng, v.v..
Hành khách phải tuân thủ và tôn trọng tất cả các Luật áp dụng, v.v., của quốc gia liên quan, chẳng hạn như quốc gia nơi khởi hành, quốc gia nơi đến hoặc quốc gia nơi Hành khách quá cảnh, các Quy định của Vanilla Air và hướng dẫn mà Vanilla Air cung cấp. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự trợ giúp, hỗ trợ, hướng dẫn, v.v., được cung cấp bởi cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của Vanilla Air cho Hành khách sẽ lên chuyến bay quốc tế, dù cung cấp bằng lời nói, văn bản hoặc hình thức khác, liên quan đến việc người đó lấy giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh và các tài liệu cần thiết khác, tuân thủ hoặc tôn trọng các Luật áp dụng, v.v., cũng như đối với việc Hành khách không có được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ hoặc tôn trọng các Luật áp dụng đó, v.v., do kết quả của việc trợ giúp, hỗ trợ hoặc hướng dẫn như vậy.

B. Hộ chiếu và thị thực dành cho Chuyên chở quốc tế
1.
a. Hành khách sẽ xuất trình cho Vanilla Air tất cả các giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh hoặc các tài liệu cần thiết khác được yêu cầu bởi Luật áp dụng, v.v., của các quốc gia liên quan (chẳng hạn như quốc gia nơi Hành khách quá cảnh) và sẽ cho phép Vanilla Air (nếu Vanilla Air thấy cần thiết sau khi suy xét hợp lý) tạo và giữ lại bản sao của các tài liệu đó; tuy nhiên, với điều kiện là kể cả khi Hành khách xuất trình tài liệu xuất cảnh, nhập cảnh hoặc tài liệu cần thiết khác cho Vanilla Air và Vanilla Air chuyển chở Hành khách đó, Vanilla Air sẽ không đảm bảo với Hành khách đó rằng các tài liệu đó tuân thủ Luật áp dụng, v.v..
b. Vanilla Air bảo lưu quyền từ chối Chuyên chở bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ Luật áp dụng bất kỳ, v.v., hoặc có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh hoặc tài liệu cần thiết khác không đầy đủ xét về bất cứ khía cạnh nào.
2. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu. Đồng thời, Hành khách sẽ bồi thường cho Vanilla Air về mọi mất mát hoặc thiệt hại mà Vanilla Air phải chịu, liên quan đến việc Hành khách không tuân thủ Điều khoản này.
3. Hành khách sẽ thanh toán tiền vé, tiền phạt, các khoản phí và chi phí áp dụng bất cứ khi nào Luật áp dụng bất kỳ, v.v., yêu cầu Vanilla Air đưa Hành khách quay trở lại nơi họ khởi hành hoặc bất cứ nơi nào khác do Hành khách đó không được phép nhập cảnh vào quốc gia quá cảnh hoặc Điểm đến. Vanilla Air có thể giữ lại bất kỳ tiền vé và/hoặc phí nào mà Hành khách đã thanh toán cho Vanilla Air để thanh toán tiền vé, phí hoặc chi phí cho phần Vé chưa được sử dụng hoặc bất kỳ khoản tiền vốn nào của Hành khách mà Vanilla Air đang nắm giữ. Vanilla Air sẽ không hoàn lại tiền vé đã thu cho chặng Chuyên chở đó tới điểm Hành khách bị từ chối nhập cảnh hoặc bị trục xuất.

C. Kiểm tra hải quan
Bất cứ khi nào bắt buộc, Hành lý của Hành khách có thể bị hải quan hoặc các quan chức chính phủ khác kiểm tra, bất kể là hành lý ký gửi hay hành lý xách tay.
Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ khía cách nào đối với Hành khách về việc họ không tuân thủ đoạn này. Hành khách sẽ bồi thường cho Vanilla Air bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Vanilla Air phải chịu liên quan đến việc Hành khách không tuân thủ đoạn này.

D. Quy định của Chính phủ
Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách ở bất cứ khía cách nào về việc Vanilla Air từ chối Chuyên chở Hành khách đó nếu sau khi suy xét hợp lý, Vanilla Air quyết định (hoặc Luật áp dụng bất kỳ, v.v., yêu cầu) phải từ chối như vậy.

17 CÁC HÃNG CHUYÊN CHỞ NỐI TIẾP

1. Chuyến chuyên chở được thực hiện theo một Vé và mọi Vé nối được xuất kèm theo Vé đó bởi 2 hoặc nhiều Hãng chuyên chở nối tiếp sẽ được xem là một chuyến duy nhất.
2. Ngay cả khi Vanilla Air là Hãng chuyên chở xuất Vé và được chỉ định làm Hãng chuyên chở cho chặng bay đầu tiên của một Vé hoặc bất kỳ Vé nối nào liên quan đến Chặng chuyên chở do các Hãng chuyên chở nối tiếp thực hiện, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ chặng bay nào do Hãng chuyên chở khác điều hành, trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện chuyên chở này.
3. Trách nhiệm bồi thường của từng Hãng chuyên chở đối với thiệt hại phát sinh liên quan đến chuyến đi của Hành khách sẽ được quy định theo Điều kiện chuyên chở của Hãng chuyên chở đó.

18 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA HÃNG CHUYÊN CHỞ

A. Luật áp dụng, v.v.
1. Chặng chuyên chở do Vanilla Air thực hiện sẽ phải tuân theo các quy định và giới hạn liên quan đến trách nhiệm pháp lý được xác lập bởi Quy ước như áp dụng cho Chặng chuyên chở đó trừ khi Chặng chuyên chở đó là Chuyên chở quốc tế hoặc nội địa mà Quy ước không được áp dụng.
2. Trong phạm vi không xung đột với tiểu đoạn 1 trước, mọi dịch vụ Chuyên chở và các dịch vụ khác do Vanilla Air thực hiện hoặc cung cấp sẽ phải tuân theo:
a. Luật áp dụng, v.v. và
b. Các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air. Hành khách có thể kiểm tra các điều kiện này tại văn phòng kinh doanh của Vanilla Air hoặc các văn phòng của Vanilla Air ở bất kỳ sân bay nào nơi Vanilla Air vận hành các dịch vụ thông thường.
3. Tên đầy đủ và tên viết tắt của một Hãng chuyên chở sẽ như tên được nêu trong Quy định của Hãng chuyên chở đó và có thể được biểu thị ở dạng viết tắt trên Vé. Để phục vụ mục đích áp dụng Quy ước, địa chỉ của Hãng chuyên chở sẽ là sân bay khởi hành được chỉ ra hoặc ghi trên dòng Vé nơi tên viết tắt của Hãng chuyên chở đó xuất hiện lần đầu tiên và các Điểm dừng đã thỏa thuận (có thể được Hãng chuyên chở thay đổi khi cần thiết) là những nơi được định nghĩa trong Điều 1.

B. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Ngoại trừ được quy định khác trong Quy ước hoặc Luật áp dụng, v.v., trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air đối với việc Hành khách bị tử vong, chấn thương hoặc bị các thương tích cơ thể khác, Hành khách và/hoặc Hành lý đến nơi chậm hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với Hành lý của Hành khách (sau đây được gọi chung là "Thiệt hại") phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ Chuyên chở hoặc các dịch vụ phát sinh khác do Vanilla Air thực hiện hoặc cung cấp sẽ như được mô tả ở dưới đây. Nếu phía Hành khách có chủ ý hoặc sơ suất, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air sẽ được quy định theo các luật và quy định áp dụng.
1. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Thiệt hại nào xảy ra với Hành lý xách tay không do lỗi sơ suất của Vanilla Air. Sự trợ giúp của cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của Vanilla Air dành cho Hành khách trong việc bốc dỡ hoặc vận chuyển Hành lý xách tay sẽ được xem là dịch vụ miễn phí dành cho Hành khách.
2. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Vanilla Air tuân thủ Luật áp dụng bất kỳ, v.v., việc Hành khách không tuân thủ Luật đó hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vanilla Air.
3. Trong trường hợp Quy ước không phải là Quy ước Montreal được áp dụng, những điều sau đây sẽ áp dụng.
a. Vanilla Air đồng ý theo Điều 22 (1) của Quy ước rằng, đối với tất cả các Chặng chuyên chở quốc tế do Vanilla Air thực hiện và như được định nghĩa trong Quy ước:
i. Vanilla Air sẽ không áp dụng giới hạn trách nhiệm pháp lý áp dụng cho từng Hành khách dựa trên Điều 22 (1) của Quy ước để bảo vệ trước bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ sự tử vong, chấn thương hoặc các thương tích cơ thể khác đối với Hành khách theo nghĩa trong Điều 17 của Quy ước. Tuy nhiên, ngoại trừ được quy định trong mục a.ii bên dưới, Vanilla Air sẽ không từ bỏ bất cứ biện pháp bảo vệ nào đối với khiếu nại có trong Điều 20 (1) của Quy ước hoặc mọi Luật áp dụng khác, v.v..; và
ii. Đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ sự tử vong, chấn thương hoặc thương tích cơ thể khác đối với Hành khách trong phạm vi nghĩa của Điều 17 trong Quy ước, Vanilla Air sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào thuộc Điều 20 (1) của Quy ước lên tới tổng cộng 113.100 SDR, không bao gồm các chi phí khiếu nại gồm phí thuê luật sư mà tòa án xét thấy hợp lý.
b. Không có điều nào trong tài liệu này sẽ ảnh hưởng đến quyền của Vanilla Air về bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra bởi, thay mặt cho hoặc liên quan đến bất kỳ người nào chủ ý gây ra Thiệt hại dẫn đến sự tử vong, chấn thương hoặc các thương tích cơ thể khác đối với Hành khách.
4. Trong trường hợp Chuyên chở quốc tế ngoại trừ như được quy định trong tiểu đoạn 3 trước, điều sau đây sẽ áp dụng.
a. Trong trường hợp Chuyên chở theo Quy ước Montreal, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air đối với Hành lý sẽ giới hạn ở 1.131 SDR đối với từng Hành khách.
b. Ngoại trừ được quy định trong mục trước, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air sẽ được giới hạn ở 17 SDR (250 đồng Phrăng vàng của Pháp) mỗi kilôgam trong trường hợp Chuyên chở quốc tế hành lý ký gửi và 332 SDR (5,000 đồng Phrăng vàng của Pháp) đối với từng Hành khách trong trường hợp Chuyên chở hành lý xách tay.
c. Giới hạn được đề cập trong các mục a và b của tiểu đoạn này sẽ không áp dụng nếu Hành khách khai báo trước giá trị cao hơn và thanh toán phí giá trị vượt quá theo đoạn H của Điều 11. Trong trường hợp đó, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air sẽ được giới hạn ở giá trị được khai báo cao hơn. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air sẽ không vượt quá mức Thiệt hại thực tế mà Hành khách phải chịu. Tất cả các khiếu nại phải dựa trên bằng chứng của Hành khách về mức Thiệt hại.
5. Khi mục b của tiểu đoạn 4 được áp dụng, trong trường hợp chỉ một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý ký gửi được bàn giao cho Hành khách hoặc trong trường hợp chỉ một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý bị thiệt hại, trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air đối với phần Hành lý không được bàn giao hoặc bị Thiệt hại sẽ được giảm theo tỷ lệ tương xứng dựa trên trọng lượng của Hành lý, bất kể giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý ký gửi hoặc đồ trong Hành lý đó là bao nhiêu.
6. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Thiệt hại nào đối với Hành lý của Hành khách do đồ bên trong Hành lý gây ra. Hành khách có tài sản gây Thiệt hại cho Hành lý của Hành khách khác hoặc tài sản của Vanilla Air sẽ bồi thường cho Vanilla Air toàn bộ tổn thất và chi phí mà Vanilla Air phải chịu do sự việc đó gây ra.
7. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Thiệt hại nào đối với các vật dụng có trong Hành lý ký gửi của Hành khách nếu và trong phạm vi Thiệt hại đó xảy ra do một sai hỏng vốn có, ví dụ như vật dụng kém chất lượng hoặc bị lỗi, v.v.; vật dụng hoặc phần bất kỳ nhô ra của Hành lý, chẳng hạn như bánh xe, chân đế, quai, tay cầm kéo/co duỗi, móc treo, nắp túi đậy không chặt, khóa kéo, túi xách hoặc các vật dụng gắn kèm khác, bất kể Vanilla Air có biết hay không.
8. Vanilla Air có thể từ chối chấp nhận bất kỳ vật dụng nào không cấu thành Hành lý theo các Điều kiện chuyên chở này; tuy nhiên với điều kiện là nếu vật dụng được giao cho giao Vanilla Air và được Vanilla Air chấp nhận, vật dụng sẽ phải được định giá Hành lý và tuân theo giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong các Điều kiện chuyên chở này. Đồng thời, vật dụng cũng phải tuân theo mức giá và các khoản phí mà Vanilla Air công bố.
9. Vanilla Air chỉ xuất Vé hoặc chấp nhận Hành lý ký gửi đối với chặng bay mà việc Chuyên chở được thực hiện bởi Hãng chuyên chở bất kỳ với tư cách là đại lý của Hãng chuyên chở đó.
Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Thiệt hại nào xảy ra ngoài chặng bay mà việc chuyên chở được thực hiện bởi Vanilla Air. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Thiệt hại nào xảy ra với Hành lý ký gửi ngoài chặng bay mà việc chuyên chở được thực hiện bởi Vanilla Air, ngoại trừ trường hợp Hành khách được Quy ước cho phép khiếu nại Vanilla Air về Thiệt hại đó trong trường hợp Vanilla Air là Hãng chuyên chở đầu tiên hoặc cuối cùng theo hợp đồng Chuyên chở liên quan.
10. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất cứ trường hợp nào đối với thiệt hại là hậu quả, đặc biệt hoặc có tính chất trừng phạt phát sinh từ việc dịch vụ Chuyên chở tuân theo các Điều kiện chuyên chở này và Quy định của Vanilla, bất kể Vanilla Air có biết thiệt hại đó có thể xảy ra hay không.
11. Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện chuyên chở này, Vanilla Air bảo lưu bất kỳ và tất cả các quyền bảo vệ có trong Quy ước. Vanilla Air cũng bảo lưu quyền khiếu nại thế quyền nhằm vào bên thứ ba đã góp phần gây ra Thiệt hại, đối với một phần hoặc toàn bộ khoản thanh toán bất kỳ mà Vanilla Air đã thực hiện liên quan đến Thiệt hại đó.
12. Mọi điều khoản loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air theo các Điều khoản chuyên chở này và Quy định của Vanilla Air cũng được áp dụng cho mọi cán bộ, nhân viên hoặc đại lý thực hiện nhiệm vụ tương ứng của Vanilla Air và cho mọi cá nhân hoặc tổ chức có máy bay được Vanilla Air sử dụng để Chuyên chở và mọi cán bộ, nhân viên hoặc đại diện thực hiện nghĩa vụ tương ứng của Vanilla Air. Tổng mức thiệt hại mà Vanilla Air hoặc cán bộ, nhân viên hoặc đại diện của Vanilla Air phải thanh toán sẽ không vượt quá mức trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air theo các Điều kiện chuyên chở này.
13. Trong trường hợp Chuyên chở nội địa, điều khoản sau đây sẽ được áp dụng.
a.
i. Vanilla Air sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi Thiệt hại phát sinh liên quan đến sự tử vong, chấn thương hoặc bất kỳ thương tích cơ thể nào khác mà Hành khách phải chịu nếu sự cố hoặc tai nạn gây ra Thiệt hại đó diễn ra trên máy bay hoặc trong quá trình Hành khách lên hoặc xuống khỏi máy bay.
ii. Vanilla Air sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc làm hỏng, làm mất hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ Hành lý ký gửi nào hoặc bất kỳ vật dụng nào khác của Hành khách mà Vanilla Air trông giữ, nếu sự cố hoặc tai nạn gây ra Thiệt hại đó diễn ra khi Hành lý ký gửi đó hoặc vật dụng đang được Vanilla Air trông giữ.
iii. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thiệt hại được quy định trong các mục a.i và a.ii của tiểu đoạn này nếu Vanilla Air chứng minh được rằng Vanilla Air và/hoặc (các) Đại lý của Vanilla Air đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh các Thiệt hại như vậy hoặc Vanilla Air và/hoặc (các) Đại lý của Vanilla Air bị cản trở thực hiện các biện pháp đó. Thuật ngữ “(Các) đại lý" như được sử dụng trong Thỏa thuận này có nghĩa là mọi nhân viên, người đại diện, đại lý hoặc nhà thầu của Vanilla Air trợ giúp thực hiện một hợp đồng Chuyên chở.
iv. Vanilla Air chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc phá hoại, mất mát hoặc thiệt hại Hành lý xách tay hoặc bất kỳ vật dụng nào khác mà Hành khách mặc hoặc đeo nếu có bằng chứng chứng minh sự phá hoại, mất mát hoặc thiệt hại đó xảy ra do sơ suất của Vanilla Air và/hoặc (các) Đại lý của Vanilla Air.
v. Vanilla Air có thể thay đổi lịch trình, hủy, hoãn hoặc chấm dứt bất kỳ chuyến bay nào; thay đổi điểm khởi hành và/hoặc điểm đến; hạ cánh khẩn cấp; hạn chế số lượng Hành khách trên máy bay; bốc dỡ tất cả hoặc một phần Hành lý đã chất lên máy bay; hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác mà không thông báo trước, vì lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vanilla Air, chẳng hạn như các luật hoặc quy định, yêu cầu của chính phủ, yêu cầu bảo mật (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngăn chặn hành vi chiếm đoạt, kiểm soát hoặc phá hoại máy bay một cách bất hợp pháp), thời tiết bất lợi, điều kiện bất khả kháng, các vụ kiện tranh chấp lao động, bạo loạn, dân biến và chiến tranh; và Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh do thực hiện các biện pháp đó, trừ khi Vanilla Air phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thiệt hại đó theo các mục trước từ a.i tới a.iv của tiểu đoạn này.
b. Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc phá hoại, mất mát hoặc hư hỏng Hành lý ký gửi hoặc bất kỳ đồ dùng nào khác của Hành khách nếu và trong phạm vi Thiệt hại đó xảy ra chỉ do một sai hỏng vốn có bất kỳ, ví dụ như vật dụng kém chất lượng hoặc bị lỗi; vật dụng hoặc phần nhô ra bất kỳ của Hành lý, chẳng hạn như bánh xe, chân đế, quai, tay cầm kéo/co duỗi, móc treo, nắp túi đậy không chặt, khóa kéo, túi xách hoặc các vật dụng gắn kèm.
c. Nếu Vanilla Air chứng minh rằng Thiệt hại bất kỳ xảy ra do hoặc liên quan đến hành vi cố ý sai phạm hoặc sơ suất của một Hành khách, Vanilla Air sẽ được miễn một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với Hành khách đó, trong phạm vi mà hành vi cố ý sai phạm hoặc sơ suất như vậy đã gây ra hoặc góp phần gây ra Thiệt hại.
d. Nếu Vanilla Air phải chịu bất kỳ Thiệt hại nào do hành vi cố ý sai phạm hoặc sơ suất của một Hành khách gây ra hoặc do Hành khách đó không tuân thủ các Điều kiện chuyên chở này hoặc bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào được nêu trong tài liệu này, Hành khách sẽ bồi thường cho Vanilla Air đối với Thiệt hại đó.
e. Trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air đối với việc Chuyên chở hành lý sẽ được giới hạn ở mức 150,000 yên mỗi Hành khách; tuy nhiên, với điều kiện là trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air sẽ không vượt quá giá trị thực của Hành lý trong mọi trường hợp.
f. Giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong mục e của tiểu đoạn này sẽ không được áp dụng nếu có bằng chứng chứng minh Thiệt hại xảy ra do hành vi cố ý sai phạm hoặc sơ suất không thể chấp nhận được của Vanilla Air và/hoặc (các) Đại lý của Vanilla Air ; tuy nhiên, với điều kiện là Thiệt hại xảy ra do hành vi cố ý sai phạm hoặc sơ suất không thể chấp nhận được của (các) Đại lý, Hành khách cũng phải chứng minh được rằng Thiệt hại xảy ra khi (các) Đại lý đang thực hiện nhiệm vụ của họ.
g.
i. Nếu Vanilla Air xuất vé hoặc chấp nhận Hành lý để được Chuyên chở bởi bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác, Vanilla Air sẽ chỉ thực hiện việc này với tư cách là đại lý hành động thay mặt cho Hãng chuyên chở đó.
ii.Nếu việc Chuyên chở một Hành khách được thực hiện nối tiếp bởi hơn một Hãng chuyên chở, mọi khiếu nại đối với Thiệt hại phát sinh từ việc Chuyên chở đó chỉ được nhằm vào Hãng chuyên chở thực hiện việc Chuyên chở gây ra Thiệt hại. Trong mọi trường hợp, Vanilla Air sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Thiệt hại nào xảy ra đối với Hành khách nếu Thiệt hại đó đã phát sinh từ hoạt động chuyên chở của bất kỳ Hãng chuyên chở nào khác.
h. Nếu Hành khác có Vé do Vanilla Air xuất thay đổi sang Hãng chuyên chở khác có sự đồng ý củaVanilla Air lên chuyến bay của Hãng chuyên chở đó bằng chính Vé đó, việc Chuyên chở phải tuân theo điều kiện chuyên chở của Hãng chuyên chở đó và Vanilla Air không chịu trách nhiệm về việc Chuyên chở đó.
i. Nếu Đại lý của Vanilla Air chứng minh được rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ khi Thiệt hại bất kỳ được nêu trong các Điều kiện chuyên chở này xảy ra, Đại lý đó có thể áp dụng cho Thiệt hại đó bất kỳ và tất cả các điều khoản liên quan đến việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Vanilla Air trong các Điều kiện chuyên chở này và các quy định theo các Điều kiện chuyên chở này.

19 THỜI HẠN XÁC NHẬN HÀNH LÝ VÀ KHIẾU NẠI

A. Thời hạn xác nhận hành lý
Hành khách không được xác nhận quyền sở hữu hành lý trừ khi người đủ điều kiện để được chuyên chở gửi khiếu nại tới một văn phòng của Vanilla Air ngay sau khi phát hiện ra thiệt hại và không quá 7 ngày tính từ ngày nhận Hành lý; và, trong trường hợp chậm trễ hoặc mất mát, trừ khi khiếu nại được đưa ra sau không quá 21 ngày kể từ ngày người đó nhận Hành lý (trong trường hợp chậm trễ) hoặc đáng lẽ phải nhận được Hành lý (trong trường hợp mất mát). Mọi khiếu nại phải bằng văn bản và được gửi trong khoảng thời gian nêu trên. Trong trường hợp Chuyên chở không phải là "Chuyên chở quốc tế" theo Quy ước hoặc là Chuyên chở nội địa, việc không thông báo về khiếu nại sẽ không cản trở người khiếu kiện gửi đơn kiện nếu người khiếu kiện chứng minh được rằng:
1. Họ không thể đưa ra thông báo đó vì lý do hợp lý;
2. Họ bị cản trở đưa ra thông báo đó do bất kỳ hành động nào của Vanilla Air; hoặc Vanilla Air đã biết về thiệt hại xảy ra đối với Hành lý của Hành khách.

B. Thời hạn khiếu kiện
Mọi quyền nhận bồi thường từ Vanilla Air sẽ bị loại bỏ trừ khi khiếu kiện được thực hiện trong vòng 2 ngày tính từ ngày đến Điểm đến, từ ngày máy bay đáng lẽ phải đến nơi hoặc từ ngày Việc chuyên chở dừng lại.

20 LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Mọi điều khoản có trong hoặc được đề cập trong Vé hoặc trong các Điều kiện chuyên chở này hoặc Quy định của Vanilla Air sẽ vẫn còn hiệu lực trong phạm vi không xung đột với Luật áp dụng, v.v, kể cả khi điều khoản đó vi phạm Luật áp dụng v.v., và do vậy không hợp lệ. Hiệu lực của điều khoản bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

21 SỬA ĐỔI VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Không có cán bộ, nhân viên hoặc đại diện nào của Vanilla Air có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng Chuyên chở hoặc các Điều kiện chuyên chở này hay Quy định của Vanilla Air.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1 NGÀY CÓ HIỆU LỰC

Điều kiện chuyên chở này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2017.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

 

Flights are operated as scheduled.

 

However, there is a possibility that following fights may return to departure airport due to dense fog around New-Chitose Airport.

JW929 (Narita - New Chitose)

 

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.

 

2018-06-19 16:50