MENU
Biện pháp an toàn

Nguyên tắc an toàn của Vanilla Air

An toàn là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi và là trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội

Cam kết chuyến bay an toàn nghĩa là bảo vệ hành khách của chúng tôi tránh thương tích hoặc mất mát và bảo vệ cả chính chúng tôi. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm mà nếu không thể đáp ứng sẽ đe dọa sự tồn tại của công ty. Bảo đảm và nâng cao an toàn là điều cần thiết cho sự phát triển của công ty và hình thành cơ sở cho hoạt động của chúng tôi.

An toàn được cải thiện thông qua các hệ thống đáng tin cậy dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau

Chỉ có thể đạt được an toàn khi một số lớn các tổ chức và công ty liên quan hợp tác chặt chẽ cùng nhau và thực hiện trách nhiệm , cam kết của họ với độ tin cậy đầy đủ.
Các tổ chức làm việc cùng nhau trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là tiếp tục bảo đảm và cải thiện tính an toàn bằng cách cập nhật và tối ưu hóa các cơ cấu cấp cao hơn như khuôn khổ hợp tác cấp ngành, các cơ cấu và hệ thống an toàn.

An toàn đạt được khi tất cả mọi người hoàn thành tốt trách nhiệm của mình

Trong những cơ cấu này, chúng tôi phải liên tục tìm kiếm và cải thiện an toàn. Chúng tôi luôn nhận thức được vai trò của mình trong việc bảo đảm an toàn và hành động sao cho hệ thống của chúng tôi an toàn hơn nữa.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00