MENU

Hệ thống quản lý an toàn của Vanilla Air

Ủy ban xúc tiến an toàn

Ủy ban xúc tiến an toàn là cơ quan ra quyết định cao nhất trong Hệ thống quản lý an toàn của Vanilla Air. Các quản lý và đại diện của tất cả bộ phận gặp mặt để trao đổi và thảo luận về an toàn chuyến bay hàng ngày.
Mỗi cuộc họp bắt đầu với việc tất cả thành viên đọc lại các nguyên tắc an toàn cùng nhau vì mọi thành viên tham gia đều đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ an toàn chuyến bay.

Quản lý rủi ro

Cuộc họp quản lý rủi ro chuyến bay
Các cuộc họp quản lý rủi ro chuyến bay hàng tháng (đối với hành động ngăn ngừa/ngăn chặn tái diễn) được tổ chức nhằm xác định các mối nguy tiềm ẩn có thể gây ra tai nạn hoặc sự cố, từ đó đánh giá rủi ro và giảm rủi ro đến mức chấp nhận được.
Ủy ban bao gồm những nhà đánh giá rủi ro công bằng và không thiên vị từ mỗi bộ phận. Họ xây dựng sự thật khách quan và hình thành đánh giá dựa trên cơ sở điều gì là tốt nhất từ quan điểm liên bộ phận.
Một cơ chế khác nhằm ngăn ngừa tai nạn và sự cố là Hệ thống báo cáo tự phát, nơi thông tin về sự cố được tích cực tìm kiếm từ tất cả nhân viên tham gia vào hoạt động của Vanilla Air (nhân viên của riêng chúng tôi và các nhà thầu).

Ví dụ: Nâng cao nhận thức về an toàn cho nhân viên

<Nhân viên tham gia đào tạo thường xuyên dành cho Tiếp viên hàng không>
Nhận thức về an toàn của nhân viên được nâng cao bằng cách cho nhân viên văn phòng tham gia vào các bài tập đóng vai hành khách dành cho tiếp viên hàng không. Đây là bài tập đào tạo hàng năm.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00