MENU

Chính sách quyền riêng tư của Vanilla Air Inc.

1. Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này trình bày cách Vanilla Air Inc. xử lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho công ty. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Vanilla Air Inc. Khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Vanilla Air Inc. được xem là hiểu và đồng ý với nội dung của chính sách quyền riêng tư này.

2. Phạm vi

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Vanilla Air Inc.

3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Vanilla Air Inc. sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau.
[1] Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục đăng ký, dịch vụ sân bay và dịch vụ trên chuyến bay liên quan đến dịch vụ vận tải hàng không
[2] Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục đăng ký, dịch vụ sân bay dành cho vận chuyển liên chặng, hợp đồng thuê trọn gói, chuyến bay liên danh và/hoặc vận tải liên hợp
[3] Điều khoản dịch vụ cho điểm Vanilla Air
[4] Hướng dẫn, cung cấp, đồng thời quản lý các dịch vụ và sản phẩm khác do Vanilla Air Inc. cung cấp
[5] Tất cả các hoạt động kèm theo hoặc liên quan đến các hoạt động trong mục [1] đến [4] bên trên
[6] Thực hiện bảng câu hỏi về dịch vụ, sản phẩm, v.v. do Vanilla Air Inc. cung cấp
[7] Phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới
[8] Hướng dẫn, vận hành, quản lý và cung cấp thông tin liên quan cho nhiều sự kiện và chiến dịch
[9] Thông báo về các sản phẩm và dịch vụ do Vanilla Air Inc. cung cấp
[10] Hướng dẫn, vận hành, quản lý và cung cấp thông báo về các dịch vụ, sản phẩm, sự kiện và chiến dịch của các công ty thuộc tập đoàn và công ty đối tác của Vanilla Air Inc.
[11] Phản hồi thắc mắc và yêu cầu

4. Thông tin cá nhân thu thập được

Vanilla Air Inc. sẽ sử dụng các biện pháp đúng đắn và thích hợp để thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ khách hàng để đạt được mục đích sử dụng được trình bày trong phần trước.
[1] Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho Vanilla Air Inc. khi yêu cầu dịch vụ, v.v.
Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. của khách hàng.
[2] Các thông tin liên quan đến hội viên chương trình điểm bay của Vanilla Air và sử dụng dịch vụ, v..v...
Mã hội viên chương trình điểm bay của Vanilla Air, điểm và lịch sử dùng điểm,Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ tín dụng, khách hàng có cần sắp xếp xe lăn hay các dịch vụ khác không, thông tin hủy chuyến bay, lịch sử lên chuyến bay. v.v.
Vanilla Air Inc. sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin nhạy cảm của khách hàng (sau đây gọi là "dữ liệu nhạy cảm") chẳng hạn như thông tin về dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, lịch sử sức khỏe, hồ sơ phạm tội hoặc khách hàng có phải là nạn nhân của một tội ác hay không, trừ khi được luật pháp yêu cầu hoặc theo thỏa thuận của khách hàng.

5. Lựa chọn dành cho khách hàng

Theo nguyên tắc, khách hàng có quyền quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho Vanilla Air Inc. hay không. Nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, họ có thể không sử dụng được các dịch vụ do Vanilla Air Inc. cung cấp, một số chức năng có thể không khả dụng một phần, họ có thể không nhận được thông báo sự kiện chiến dịch và thông tin khác từ Vanilla Air Inc. và các dịch vụ khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Khách hàng có thể thay đổi thông tin liên hệ của họ và họ có muốn nhận thư thông báo qua email vào mọi lúc hay không, bằng cách sử dụng phương pháp được Vanilla Air Inc. định nghĩa riêng.

6. Tiết lộ cho bên thứ ba

Vanilla Air Inc. sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ những tình huống sau hoặc vì những mục đích sau. Ngoài ra, dữ liệu nhạy cảm từ khách hàng sẽ không được tiết lộ hay cung cấp cho bên thứ ba trong mọi trường hợp, trừ khi được luật pháp yêu cầu hay theo thỏa thuận của khách hàng. Thông tin được tiết lộ cho các mục đích sử dụng chung hoặc thuê ngoài không được tính là tiết lộ cho bên thứ ba.
[1] Khi khách hàng đồng ý tiết lộ
[2] Khi thông tin được tiết lộ hoặc cung cấp trong phạm vi của luật pháp áp dụng
[3] Khi việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của cá nhân và mọi người, và khi khó có được thỏa thuận từ khách hàng
[4] Khi công ty phải cộng tác với chính phủ Nhật Bản hoặc tổ chức công thuộc khu vực và khi việc có được thỏa thuận từ khách hàng sẽ cản trở việc thực hiện hoạt động này
[5] Khi tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu thống kê (dữ liệu không thể được sử dụng để xác định khách hàng cá nhân)
[6] Khi được cung cấp cho một bên như là một phần của việc sát nhập, tách công ty, chuyển giao kinh doanh hoặc lý do khác
[7] Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Vanilla Air Inc. qua trang web của công ty hoặc phương thức khác, đã kiểm tra thông tin sau được cấp ở nơi dễ truy cập tuân thủ luật pháp áp dụng và không thể hiện mong muốn từ chối cung cấp thông tin
1) Mục đích của việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba
2) (Các) Loại thông tin cá nhân được cung cấp cho bên thứ ba
3) Cách thức hoặc phương thức được sử dụng để cung cấp thông tin cho bên thứ ba
4) Thực tế rằng việc cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba có thể bị ngừng theo yêu cầu của khách hàng
5) (Các) Phương thức khách hàng có thể dùng để thực hiện yêu cầu

7. Ủy thác kinh doanh

Trong khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, Vanilla Air Inc. có thể ủy thác hoạt động kinh doanh của công ty cho bên thứ ba và cung cấp thông tin cá nhân cho bên này trong phạm vi cần để đạt (các) mục đích đã định. Trong những trường hợp như vậy, công ty sẽ thực thi tất cả các biện pháp thích hợp với bên thứ ba nhằm bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu khách hàng, bao gồm thiết lập thỏa thuận về việc xử lý thông tin cá nhân.

8. Chuyển thông tin ra ngoài Nhật Bản

Nếu Vanilla Air Inc. cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba bên ngoài Nhật Bản, chẳng hạn như doanh nghiệp được thuê ngoài hoặc đối tác sử dụng chung, công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phủ hợp và cần thiết để tuân thủ tất cả luật pháp liên quan.

9. Quản lý thông tin cá nhân

Vanilla Air Inc. quản lý thông tin cá nhân của khách hàng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và hết sức cẩn trọng nhằm ngăn chặn rò rỉ, mất và/hoặc sửa đổi thông tin. Cán bộ điều hành và nhân viên của công ty phải trải qua đào tạo nội bộ về bảo vệ và xử lý thích hợp thông tin cá nhân của khách hàng. Công ty cũng thiết lập thời gian lưu trữ thông tin cá nhân dựa trên mục đích định trước và hủy bỏ thông tin này bằng cách sử dụng các phương thức thích hợp khi đạt được mục đích.

10. Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, đình chỉ và xóa thông tin cá nhân

Nếu Vanilla Air Inc. nhận yêu cầu của khách hàng sử dụng phương thức đã xác định liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, đình chỉ hoặc xóa (sau đây gọi là "tiết lộ, v.v.") thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Vanilla Air Inc., công ty sẽ xử lý yêu cầu như sau trong thời gian và phạm vi hợp lý.
[1] Yêu cầu liên quan đến việc tiết lộ
Công ty sẽ tiết lộ (các) loại thông tin cá nhân được khách hàng yêu cầu.
[2] Yêu cầu liên quan đến việc chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung
Sau khi xác nhận nội dung của yêu cầu, công ty sẽ chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung vào thông tin cá nhân của khách hàng nếu có thể.
[3] Yêu cầu liên quan đến việc đình chỉ hoặc xóa
Công ty sẽ đồng ý với nội dung của yêu cầu và ngừng sử dụng thông tin cá nhân được xác định bởi khách hàng hoặc xóa nếu được yêu cầu.
Đình chỉ hoặc xóa thông tin này có thể khiến thông tin không còn khả dụng cho chúng tôi để cung cấp các dịch vụ khả dụng trước đó hoặc các dịch vụ đáp ứng mong muốn của khách hàng. Vui lòng lưu ý điều này trước khi thực hiện yêu cầu.

Vanilla Air Inc. có thể không xử lý được yêu cầu của khách hàng nếu làm vậy sẽ gây trở ngại nghiêm trọng đến việc thực hiện công việc thông thường của công ty hoặc nếu có quan ngại rằng hành động như vậy sẽ vi phạm luật pháp.

11. Thắc mắc và gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.

Khách hàng có thể sử dụng phương thức sau để gửi yêu cầu tiết lộ, v.v. đến Vanilla Air Inc. hoặc vì mục đích định trước liên quan đến thông tin cá nhân được công ty thu thập.
[1] Phương thức yêu cầu
Gửi tài liệu bắt buộc đến địa chỉ bên dưới.
Vanilla Air, Inc.
Human Resources / General Affairs Department, Personal Information Handling Representative
1-1 Narita-furugome, Narita-shi, Chiba 282-0004, Japan

[2] Tài liệu bắt buộc
Tài liệu nhận dạng
Bản sao của bất kỳ hai loại giấy tờ nào sau đây: bằng lái, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ đăng ký thường trú cơ bản có ảnh, sổ lương hưu, chứng nhận thương tật, thẻ đăng ký người nước ngoài, thẻ đăng ký có con dấu

12. Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư

Vanilla Air Inc. có thể sửa đổi chính sách quyền riêng tư này. Nếu/khi việc này xảy ra, Vanilla Air Inc. sẽ công bố chính sách mới trên trang web của công ty (www.vanilla-air.com). Vui lòng kiểm tra chính sách mới bất cứ khi nào chính sách được cập nhật.

(Cập nhật tháng 8 năm 2017)

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân thu thập được thông qua trang web Vanilla Air Inc. được mô tả bên dưới. Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách chung liên quan đến bảo vệ sự riêng tư, vui lòng tham khảo tài liệu Chính sách quyền riêng tư của Vanilla Air Inc.

1.Giới thiệu

Tài liệu này chỉ rõ cách chúng tôi xử lý thông tin thu thập được thông qua trang web Vanilla Air Inc. và dựa trên Chính sách quyền riêng tư của Vanilla Air Inc. Vanilla Air Inc. thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo vệ sự riêng tư của bạn để bạn có thể sử dụng trang web Vanilla Air Inc. một cách tự tin và thoải mái.

Bằng việc sử dụng trang web Vanilla Air Inc. bạn được xem là đã hiểu và đồng ý với nội dung sau:

[Phạm vi]
Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho việc sử dụng trang web Vanilla Air Inc. (vanilla-air.com) và không áp dụng cho các trang do công ty khác quản lý. Để cung cấp thông tin và các dịch vụ hữu ích cho người dùng, liên kết đến các trang web khác được giới thiệu trên trang web Vanilla Air Inc. Tính riêng tư này không áp dụng cho các trang được truy cập thông qua những liên kết như vậy. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách bảo vệ sự riêng tư của từng trang web riêng.

2.Bảo mật

[Công nghệ bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân]
Việc bảo vệ thông tin cá nhân được bảo đảm bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Sockets Layer- Lớp cổng bảo mật). Điều này có nghĩa rằng, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi sử dụng trang này đều không thể bị truy cập bởi người thứ ba không được ủy quyền. Ngoài ra, các biện pháp tường lửa và chống virus đã được cài đặt nhằm ngăn chặn việc tiết lộ, chiếm dụng, sửa đổi, v.v. thông tin cá nhân.

3.Thu thập dữ liệu

[Truy cập trang web]
Với mục đích cung cấp cho khách hàng một môi trường để có thể sử dụng trang web của chúng tôi một cách dễ dàng hơn, các thông tin dưới đây được thu thập và lưu trữ.
[1] Sử dụng Cookies*1 và Số nhận dạng cá nhân dựa trên số điện thoại di động*2
Với mục đích cung cấp các thông tin sau, Vanilla Air Inc. thu thập và lưu trữ bằng cách sử dụng Cookie và Số nhận dạng cá nhân
・ Dữ liệu đăng nhập đối với Thành viên của Vanilla Air
・ Dữ liệu từ các trang cá nhân hóa
・ Cài đặt trang
・ Dữ liệu đăng ký từ các chiến dịch đặc biệt, v.v.
・ Lịch sử truy cập trang web (sử dụng bọ Web*3)

Khách hàng có thể từ chối nhận Cookie vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt internet. Vanilla Air Inc. khuyến nghị khách hàng đặt cấu hình cho phép sử dụng Cookie chỉ trên trang web mà khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng tốc độ phản hồi có thể giảm đáng kể khi không sử dụng Cookie.
[2] Sử dụng địa chỉ IP
Với mục đích cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan đến khu vực nơi khách hàng cư trú, Vanilla Air thu thập địa chỉ IP. Khi khách hàng duyệt trang web của chúng tôi, Vanilla Air đánh giá khu vực nơi khách hàng truy cập bằng cách phân tích địa chỉ IP. Tuy nhiên, Vanilla Air không xác định danh tính khách hàng.

- Lấy thông tin Cookie bởi bên thứ ba
Trang web của Vanilla Air Inc. có thể đưa vào quảng cáo do bên thứ ba phân phối. Liên quan đến quảng cáo như vậy, bên thứ ba có thể lấy và sử dụng thông tin Cookie của khách hàng truy cập vào trang web của Vanilla Air Inc. Thông tin Cookie được bên thứ ba lấy sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba. Khách hàng có thể truy cập vào trang lựa chọn không sử dụng trong trang web của bên thứ ba và từ chối sử dụng thông tin Cookie để bên thứ ba gửi quảng cáo.

[Email]
Khi chúng tôi gửi thư đến khách hàng, dữ liệu sau có thể được thu thập:
・ Trạng thái của email HTML, nghĩa là thư đã được mở hay xem trước chưa (sử dụng bọ Web *3)
・ Trang web của chúng tôi đã được truy cập thông qua liên kết trong email văn bản hay thư HTML.

*1 Cookies
1. Công nghệ được sử dụng để ghi nhớ thông tin mà người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập bằng cách sử dụng Cookie không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể xác định thông tin cá nhân chẳng hạn như địa chỉ email hoặc tên người dùng.
2. Vanilla Air Inc. có thể cung cấp cho bên thứ ba thông tin được Cookie thu thập theo phạm vi được xác định trong [1] Sử dụng Cookie và Số nhận dạng cá nhân dựa trên số điện thoại di động.
3. Khách hàng có thể chọn sử dụng Cookie do họ tự xác định trong từng phạm vi và khách hàng đặt cấu hình theo phương pháp cài đặt cấu hình trình duyệt trang web mà khách hàng sử dụng. Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng Cookie, chúng tôi sẽ xem như khách hàng xác nhận rằng Vanilla Air Inc. có thể sử dụng thông tin mà khách hàng truy cập vào trang web.
*Vanilla Air khuyến nghị khách hàng chấp nhận dùng Cookie để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web.
*2 Số nhận dạng cá nhân
Dựa trên số điện thoại di động gọi đến.
*3 Bọ web
Những tấm ảnh nhỏ không nhìn thấy được bằng mắt thường (1x1 pixel GIF) được nhúng vào trong trang web hoặc email HTML và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu sau: Mở/xem trước email và truy cập đến trang web sử dụng liên kết trong email. Vanilla Air Inc. sử dụng bọ Web khi gửi email HTML (trừ email liên quan đến đặt chỗ).
*4 Địa chỉ IP
Số được tự động gán cho máy tính của người dùng khi truy cập vào trang web. Máy chủ web, (các) máy tính cung cấp trang web, tự động nhận diện máy tính của người dùng thông qua sử dụng địa chỉ IP, đồng thời kết nối giữa máy chủ web với máy tính của người dùng.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

 

Flights are operated as scheduled.

 

However, there is a possibility that following fights may return to departure airport due to dense fog around New-Chitose Airport.

JW929 (Narita - New Chitose)

 

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.

 

2018-06-19 16:50