MENU

Điều khoản sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Dưới đây là điều khoản sử dụng về phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ liên quan.

Chương 1 - Quy định chung

Điều 1 (Phạm vi áp dụng của Điều khoản sử dụng này)/h3>

Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là "Điều khoản này") áp dụng cho tất cả người dùng phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ liên quan (sau đây gọi là "Dịch vụ") được Vanilla Air Inc. (sau đây gọi là "Vanilla Air") cung cấp cho người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội do Vanilla Air điều hành (sau đây gọi là "Người dùng"), bất kể thủ tục đăng ký đã được thực hiện hay chưa. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản này và các quy định cũng như chính sách nêu trên trang phương tiện truyền thông xã hội nơi Vanilla Air cung cấp Dịch vụ, các quy định và chính sách của trang phương tiện truyền thông xã hội sẽ được áp dụng.

Điều 2 (Vấn đề tuân thủ trong quá trình sử dụng)

1. Người dùng không được thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây khi sử dụng Dịch vụ.

(1) Hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm, về quyền và tài sản của Vanilla Air, người dùng khác hoặc bên thứ ba
(2) Hành vi phỉ báng hoặc hành vi đăng thông tin vô căn cứ liên quan đến Vanilla Air, người dùng khác, bên thứ ba hoặc sản phẩm hay dịch vụ, v.v. của các đối tượng này
(3) Xâm phạm quyền riêng tư của người dùng khác hoặc bên thứ ba bằng cách đăng thông tin cá nhân chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ hoặc địa chỉ email, v.v
(4) Tiến hành chiến dịch tiền tranh cử, chiến dịch tranh cử hoặc thực hiện hành động tương tự
(5) Thực hiện công tác truyền giáo hoặc hành vi lôi kéo, v.v., liên quan đến một tôn giáo, tổ chức hoặc hiệp hội cụ thể, v.v
(6) Sử dụng thông tin do Dịch vụ cung cấp và nằm ngoài phạm vi sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sao lại thông tin đó. Cần lưu ý rằng, hành vi tiết lộ thông tin sao lại cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin sao lại, không nằm trong phạm vi sử dụng cho mục đích cá nhân.
(7) Hành vi trong đó thông tin do Dịch vụ hoặc Vanilla Air cung cấp được sử dụng cho mục đích thương mại
(8) Hành vi trong đó Dịch vụ được sử dụng cho mục đích thương mại (bao gồm giới thiệu và mời chào sử dụng trang web)
(9) Hành vi trong đó chương trình máy tính nguy hại và tập tin tin giả mạo, v.v. được gửi đi hoặc tải vào bộ nhớ
(10) Hành vi trong đó Dịch vụ được sử dụng riêng dưới hình thức là trang web để tải xuống tập tin
(11) Hành vi gây trở ngại cho người dùng khác sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của Vanilla Air hay một phần của dịch vụ
(12)Hành vi trong đó Người dùng tải nội dung lên dịch vụ của Vanilla Air hay phát tán nội dung tới dịch vụ của Vanilla Air bằng hình thức khác mà người dùng không có quyền phát tán theo quy định của pháp luật hoặc trên cơ sở mối quan hệ hợp đồng hay ủy thác (Thông tin nội bộ, thông tin sở hữu độc quyền và thông tin mật, v.v., nghe được hoặc được tiết lộ như một phần của quan hệ việc làm hay theo một thỏa thuận không tiết lộ)
(13)Hành vi trong đó Người dùng tải lên dịch vụ của Vanilla Air hoặc phát tán tới dịch vụ của Vanilla Air bằng hình thức khác, phần mềm, virus, hoặc nội dung khác có chứa mã máy tính, tập tin hay chương trình được thiết kế nhằm gây hại, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của phần mềm và phần cứng máy tính hay thiết bị truyền thông.
(14)Hành vi trong đó người dùng cố gắng lấy được quyền truy cập trái phép vào dịch vụ, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng lưới kết nối với máy chủ được dùng cho dịch vụ của Vanilla Air bằng cách phá, đánh cắp mật khẩu hoặc phương pháp khác.
(15) Hành vi trong đó người dùng cố gắng lấy được quyền truy cập vào nội dung và thông tin bằng mọi cách ngoại trừ phương pháp được Vanilla Air chủ đích cung cấp.
(16) Hành vi trong đó bản quyền, nhãn hiệu thương mại, ký hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng hay hình ảnh trong dịch vụ của Vanilla Air được sử dụng mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Vanilla Air.
(17)Hành vi trong đó phần mềm phát hiện và giám sát mạng được sử dụng để xác định cấu trúc trang hoặc thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Vanilla Air, nhận dạng cá nhân hay người dùng.
(18) Hành vi trong đó robot, spider, phần mềm hay thiết bị tự động khác hoặc quy trình thủ công được sử dụng để giám sát hoặc sao chép dịch vụ của Vanilla Air hay một phần dịch vụ.
(19) Hành vi gây bất lợi cho Vanilla Air, người dùng khác hoặc bên thứ ba
(20) Hành vi vi phạm hoặc có thể vi phạm chính sách công cộng hay pháp luật và quy định
(21) Hành vi dẫn đến hoặc có thể dẫn đến thực hiện hành động phạm tội
(22) Hành vi gây cản trở việc vận hành Dịch vụ hoặc có thể gây hại tới độ đáng tin cậy của Vanilla Air
(23) Bất kỳ hành vi nào khác trong Dịch vụ mà Vanilla Air xét thấy không phù hợp

2 .Nếu Người dùng gây thiệt hại cho bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, Người dùng cần tự chịu trách nhiệm pháp lý và chi phí cho việc bồi thường thiệt hại đó hoặc cần giải quyết tranh chấp với bên thứ ba, đồng thời không được gây phiền phức cho Vanilla Air.

3. Vanilla Air không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho thiệt hại gây ra bởi Người dùng liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ trường hợp thiệt hại đó xảy ra do chủ đích hoặc sơ suất không thể tha thứ của Vanilla Air.

4. Nếu Vanilla Air chịu thiệt hại do Người dùng vi phạm Điều khoản này, Vanilla Air có thể yêu cầu Người dùng bồi thường thiệt hại.

Điều 3 (Hành vi vi phạm Điều khoản này)

Nếu Người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này, Vanilla Air có thể xóa thông tin và nội dung, v.v. do Người dùng đăng trên Trang web hoặc tiến hành các biện pháp cần thiết khác chống lại Người dùng mà không cần thông báo trước, theo loại hình và quy mô, v.v. của hành vi vi phạm.

Điều 4 (Miễn trừ trách nhiệm về nội dung và Trách nhiệm pháp lý liên quan tới việc cung cấp dịch vụ)

1. Vanilla Air không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp hoặc đưa ra đảm bảo nào khác liên quan đến thông tin được Người dùng cung cấp trong Dịch vụ. Vanilla Air không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho thiệt hại xảy ra với Người dùng hoặc bên thứ ba do thông tin nói trên.
2. Vanilla Air không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp hoặc đưa ra đảm bảo nào khác liên quan đến thông tin do Vanilla Air, nhà thầu và cá nhân khác ngoài Người dùng cung cấp trong Dịch vụ. Vanilla Air không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho thiệt hại xảy ra với Người dùng hoặc bên thứ ba do thông tin nói trên, ngoại trừ trường hợp vì chủ đích hoặc sơ suất không thể tha thứ của Vanilla Air.

Điều 5 (Xử lý quyền sở hữu trí tuệ)

1. Khi sử dụng Dịch vụ, Người dùng chuyển giao miễn phí cho Vanilla Air bản quyền về toàn bộ thông tin và nội dung, v.v. được đăng trên Trang web hoặc gửi tới Vanilla Air qua email hay phương tiện khác, đồng thời không được thực thi quyền nhân thân của tác giả liên quan tới việc Vanilla Air sử dụng thông tin và nội dung, v.v. đó.
2. Người dùng không được sao chép, phân phát, công bố hoặc truyền tải công khai thông tin và nội dung, v.v. có được thông qua Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ sử dụng tại nhà riêng hoặc cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, người dùng không được phép sử dụng trái phép thông tin và nội dung, v.v. trong Dịch vụ nằm ngoài phạm vi cho phép theo Luật bản quyền.

Điều 6 (Sửa đổi Điều khoản sử dụng)

1. Vanilla Air có thể sửa đổi Điều khoản này mà không cần lấy sự chấp thuận của Người dùng. Trong trường hợp như vậy, phiên bản mới nhất của Điều khoản này sẽ được áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ.
2. hiên bản sửa đổi của Điều khoản này bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm hiển thị trên Trang web Vanilla Air, trừ khi Vanilla Air có quy định khác.

Điều 7 (Điều khoản sử dụng trang web)

Điều khoản sử dụng Trang web Vanilla Air áp dụng cho các vấn đề không được quy định trong Điều khoản này và liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản bổ sung

Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00