MENU

Chương trình Vanilla Air Point – Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng chương trình Vanilla Air Point (" sau đây gọi là TOS") quy định các điều kiện liên quan đến việc tham gia/rút khỏi chương trình tích lũy điểm của Vanilla Air Inc. (sau đây gọi là "Công ty"), việc tích lũy và sử dụng điểm cùng các vấn đề khác.TOS này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên, việc tích lũy và sử dụng điểm trong chương trình này sẽ có hiệu lực kể từ ngày do Công ty quy định riêng.

Phiên bản tiếng Anh của các điều khoản này sẽ là văn bản chính thức áp dụng cho các hội viên đã đăng ký trên bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào ngoài tiếng Nhật trên trang web của Công ty.

Chương 1: Quy định chung (Điều khoản chung)

Điều 1. Định nghĩa
“Chương trình” là chương trình chỉ dành cho hội viên, cho phép tích lũy và sử dụng điểm khi sử dụng các dịch vụ của Công ty theo các điều kiện do Công ty xác định.
“Khách hàng”: là cá nhân đã có các giao dịch sử dụng dịch vụ của Công ty nhưng chưa đăng ký tham gia bất kì chương trình nào của Công ty
“Hội viên”: là khách hàng cá nhân đã đăng ký tham gia chương trình này và đã được Công ty xét duyệt cho phép tham gia chương trình.
“Mã số hội viên”: là dãy số có 10 chữ số được cấp cho hội viên.
“Điểm”: là số điểm mà hội viên có thể tích lũy được khi sử dụng các dịch vụ được áp dụng chương trình tích lũy hoặc theo bất kỳ điều kiện đặc biệt nào khác do Công ty quy định. Số điểm đã tích lũy được theo những điều kiện đặc biệt có thể bị hạn chế trong việc sử dụng.
“Tài khoản tích điểm”: là tài khoản dùng để ghi nhận số điểm mà hội viên tích lũy được.

Điều 2. Tham gia chương trình
Để tham gia chương trình, khách hàng phải đăng ký trở thành hội viên thông qua trang web của Công ty sau khi đồng ý với TOS cũng như là các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư theo cách thức do Công ty quy định. Sau khi đăng ký, đơn đăng ký phải được Công ty phê duyệt, chấp thuận nếu khách hàng thỏa mãn các điều kiện do Công ty đặt ra.

Điều 3. Điều kiện trở thành hội viên
1. Khách hàng sẽ trở thành hội viên sau khi được Công ty xét duyện đơn đăng ký, chấp thuận đơn và mở tài khoản tích điểm. Hội viên sẽ được cấp mã số hội viên cùng lúc với việc mở tài khoản tích điểm.
2. Mã số hội viên chỉ dành cho việc sử dụng bởi chính hội viên đó. Hội viên phải lưu giữ cẩn thận mã số hội viên. Hội viên không được phép chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến mã số hội viên và số điểm tích lũy được cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi mua, bán, tặng cho, thừa kế, … (trừ khi có nghĩa vụ tuân thủ theo quy trình do Công ty quy định). Đồng thời, hội viên cũng không được phép sử dụng mã số hội viên và số điểm tích lũy để đảm bảo cho bất kì giao dịch nào giữa hội viên và bên thứ ba bất kỳ dưới các hình thức sau (bao gồm nhưng không giới hạn): cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp, bảo lưu quyền sở hữu, cầm giữ tài sản, ....
3. Hội viên phải thiết lập mật khẩu riêng trên màn hình quản lý hội viên. Mật khẩu là tiêu chí bắt buộc phải có nhằm để xác nhận danh tính khi sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau, kể cả khi hội viên đăng ký sử dụng. Hội viên nên thiết lập mật khẩu có tính bảo mật cao. Đồng thời, hội viên phải luôn nhớ bảo mật mật khẩu và không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ biết. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tích lũy điểm gian lận do thông tin nhận dạng của hội viên bị người khác dùng mật khẩu đánh cắp. Do đó, chúng tôi khuyến cáo hội viên nên thường xuyên thay đổi mật khẩu và tự chịu trách nhiệm với việc thay đổi đó.
4. Mỗi hội viên chỉ được cấp một tài khoản tích điểm. Hội viên không được phép tích điểm 02 (hai) lần hoặc nhiều hơn bằng nhiều tài khoản khác nhau.
5. Tất cả các khách hàng là cá nhân từ đủ 02 (hai) tuổi trở lên đều có quyền tham gia chương trình. Chỉ những hội viên đã đăng ký mới được phép thực hiện các giao dịch liên quan đến tích lũy điểm vào tài khoản tích điểm, kiểm tra số dư tài khoản hoặc đăng ký sử dụng điểm. Công ty sẽ xác minh thông tin nhận dạng của hội viên trong những trường hợp này. Nếu hội viên là trẻ em từ đủ 02 (hai) tuổi đến dưới 11 (mười một) tuổi, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ phải thay mặt trẻ thực hiện các giao dịch liên quan đến việc tích lũy điểm vào tài khoản tích điểm và/hoặc kiểm tra số dư tài khoản. Tuy nhiên, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ không được phép thực hiện các giao dịch liên quan đến việc sử dụng điểm của trẻ cho đến ngày do Công ty quy định riêng.

Chương 2 Tích lũy điểm

Điều 4. Phương thức tích lũy điểm
1. Điểm sẽ bắt đầu được tích lũy từ khoản tiền sử dụng dịch vụ mà Công ty thu được vào ngày khách hàng chính thức trở thành hội viên.
2. Hội viên có thể tích lũy điểm bằng cách tham dự chuyến bay được đặt chỗ thông qua trang web của Công ty, trung tâm đặt chỗ hoặc quầy đặt chỗ tại sân bay mà tiền vé cho chuyến bay đó đã được thanh toán và vé đã được xuất, liên quan tới số tiền đã thanh toán (không bao gồm phí thanh toán, thuế và phí bảo hiểm) trên mỗi hội viên. Phương thức đặt chỗ và mua vé để tích lũy điểm được giới hạn ở những phương thức nêu trên (hội viên không thể tích lũy điểm khi đặt chỗ hoặc mua vé thông qua đại lý du lịch).
3. Hội viên có thể tích lũy điểm thông qua các phương thức do Công ty quy định cho chương trình này. Đơn vị điểm tích lũy được, tỷ giá quy đổi cho nhiều loại tiền khác nhau, dịch vụ áp dụng và các điều kiện tích lũy điểm khác sẽ do Công ty quy định. Ngoài ra, Công ty có quyền sửa đổi các điều kiện tích lũy điểm vào bất cứ thời điểm nào.
4. Việc tích lũy điểm không được tính dựa trên số chỗ ngồi đã mua mà căn cứ vào số tiền đã thanh toán cho một chỗ ngồi tính trên mỗi hội viên cho từng chuyến bay của hội viên đó.
5. Số điểm mỗi hội viên tích lũy được sẽ được ghi nhận vào một tài khoản tích điểm duy nhất, số điểm này sẽ không được tích lũy và ghi nhận vào bất kỳ tài khoản tích điểm nào khác.
6. Trong thời hạn … ngày kể từ ngày hội viên tham gia chuyến bay, Công ty sẽ tiến hành ghi nhận số điểm mới vào tài khoản tích điểm của hội viên.
7. Trường hợp sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày tham dự chuyến bay mà điểm không tự động được ghi nhận vào tài khoản tích điểm, hội viên có thể khiếu nại về vấn đề này theo cách thức do Công ty quy định (khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày phát sinh quyền được khiếu nại).
8. Trong trường hợp phản đối về việc tích lũy điểm, hội viên phải gửi đơn/nêu ý kiến phản đối của mình đến Công ty trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày tham gia chuyến bay trên thực tế. Đồng thời, hội viên phải nộp tài liệu cung cấp bằng chứng cho việc đã đặt chỗ (bao gồm cả tờ hành trình của thẻ lên máy bay/phiếu thu cho chặng bay mà hội viên khiếu nại là đã lên máy bay) khi gửi đơn/nêu ý kiến phản đối.
9. Hội viên không thể tích lũy điểm cho trẻ sơ sinh (dưới 02 tuổi) đi trên chuyến bay bao gồm trường hợp hội viên mua vé cho trẻ sơ sinh.

Điều 5. Ngày hết hạn
Điểm mà hội viên tích lũy được từ chương trình này có hiệu lực trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày điểm được tích lũy từ việc hội viên tham dự chuyến bay. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điểm số nào bị mất hiệu lực vì bất cứ lý do nào.

Chương 3: Sử dụng điểm

Điều 6. Người dùng
1. Hội viên phải là người trực tiếp đăng ký sử dụng điểm; không được đề nghị và/hoặc ủy quyền người khác đăng ký thay. Hội viên chỉ có thể đăng ký sử dụng điểm thông qua trang web của Công ty (việc đăng ký qua trung tâm đặt chỗ của Công ty, quầy đặt chỗ tại sân bay hoặc đại lý du lịch đều không được xem là hợp lệ).
2. Mọi yêu cầu sẽ được thông báo cho hội viên thông qua địa chỉ Thư điện tử mà hội viên đã đăng ký tham gia chương trình này. Nếu có thay đổi về địa chỉ Thư điện tử hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào đã đăng ký, hội viên phải thực hiện việc thay đổi những thông tin này theo cách thức do Công ty quy định riêng. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả bất lợi nào đối với hội viên, kể cả việc không gửi được thông báo về yêu cầu, không tích lũy được điểm hoặc trì hoãn tích lũy điểm do hội viên chưa thực hiện những thủ tục để thay đổi thông tin cá nhân gây ra.

Điều 7. Phương thức sử dụng
1. Những hội viên đã xác nhận thông tin nhận dạng theo quy định có thể sử dụng điểm. Số lượng điểm, đơn vị điểm, tỷ giá quy đổi cho nhiều loại tiền khác nhau, dịch vụ áp dụng và các điều kiện sử dụng điểm khác sẽ do Công ty quy định riêng.
2. Hội viên có thể sử dụng điểm tới mức tối đa theo số dư điểm đã ghi vào tài khoản tích điểm ngay trước khi sử dụng.

Điều 8. Hạn chế sử dụng
1. Kể cả khi đặt nhiều chỗ ngồi, chỉ điểm số của người đặt chỗ (người đại diện) mới có thể được sử dụng. Số điểm được phép sử dụng cho một lần đặt chỗ có thể được giới hạn theo mức tối đa do Công ty quy định. Ngoài ra, hội viên chỉ có thể sử dụng điểm cho các việc đặt chỗ mới.
2. Hội viên không thể sử dụng điểm để trả phí thanh toán, thuế và phí bảo hiểm.
3. Điểm mà hội viên đã tích lũy có thể sẽ không sử dụng được tùy theo phương thức thanh toán vào thời điểm đặt chỗ.
4. Hội viên cần lưu ý đảm bảo việc sử dụng điểm trước ngày hết hạn theo quy định tại Điều 5.
5. Trước khi sử dụng, hội viên lưu ý kiểm tra các vấn đề liên quan đến những hạn chế hoặc một số điều kiện khác có liên quan đến việc sử dụng điểm này….

Điều 9. Hoàn trả
Sau khi sử dụng điểm, hội viên không thể hủy bỏ việc sử dụng này và Công ty cũng không có nghĩa vụ phải giải quyết các yêu cầu hoàn trả điểm. Nếu chuyến bay đã đặt chỗ được mua bằng điểm không được phép sử dụng hoặc nếu chuyến bay đã đặt chỗ bị hủy vì lý do cá nhân từ phía hội viên, số điểm đã sử dụng sẽ không được hoàn trả vào tài khoản tích điểm của hội viên. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong bất cứ trường hợp nào đối với việc hoàn trả và/hoặc bồi thường cho hội viên số điểm mà họ không thể sử dụng được.
Tuy nhiên, hạn chế này sẽ không được áp dụng trong trường hợp Công ty hủy chuyến bay hoặc vì lý do không chính đáng, vượt ra ngoài phạm vi được xem là hợp lý mà chuyến bay không thể được vận hành theo lịch trình

Chương 4:Xử lý thông tin cá nhân

Điều 10. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
1. Thông tin cá nhân của hội viên được thu thập và sử dụng cho các mục đích sau:
(1) Đặt chỗ, bán vé máy bay, làm thủ tục lên máy bay, xử lý tại sân bay, dịch vụ trong chuyến bay có liên quan tới dịch vụ vận tải hàng không.
(2) Đặt chỗ, bán vé máy bay, làm thủ tục lên máy bay, xử lý tại sân bay có liên quan đến các chuyến bay có cùng hãng chuyên chở, chuyến bay liên doanh, các hãng chuyên chở nối tiếp và chuyến bay của hãng chuyên chở được thầu phụ.
(3) Cung cấp dịch vụ như một phần của chương trình này.
(4) Cung cấp thông tin về việc cung cấp và quản lý các dịch vụ khác do Công ty xử lý.
(5) Bất kỳ công việc nào hỗ trợ hoặc có liên quan tới các công việc từ mục (1) đến mục (4) nêu trên.
(6) Tiến hành các khảo sát liên quan đến dịch vụ, sản phẩm của Công ty.
(7) Phát triển dịch vụ và sản phẩm mới.
(8) Cung cấp thông tin về việc vận hành và quản lý nhiều sự kiện cũng như chiến dịch khác nhau và cung cấp nhiều thông tin khác.
(9) Truyền thông về dịch vụ và sản phẩm do Công ty cung cấp.
(10) Cung cấp thông tin để điều hành và quản lý các dịch vụ và sản phẩm, các sự kiện cũng như chiến dịch khác nhau và những thông tin khác cho các công ty liên kết và đối tác của Công ty thực hiện..
(11) Trả lời các câu hỏi và yêu cầu.
2. Nếu một khách hàng muốn đăng ký trở thành hội viên mà từ chối nhập thông tin được yêu cầu để đăng ký trở thành hội viên hoặc nếu khách hàng đó không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân như các quy định trong Chương này, Công ty có thể từ chối việc đăng ký trở thành hội viên hoặc thực hiện quy trình rút lại tư cách hội viên của khách hàng đó.
3. Khi việc đăng ký trở thành hội viên đã được thực hiện nhưng chưa được Công ty chấp thuận, bất kể việc từ chối trong tương lai, các thông tin cá nhân của khách hàng trong đơn đăng ký sẽ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo các mục đích quy định điểm trong khoản 1 của điều này. Ngoài các mục đích được quy định tại khoản 1, dữ liệu trên sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Điều 11. Quản lý phù hợp
Trong quá trình điều hành chương trình, Công ty xem thông tin cá nhân do hội viên cung cấp là dữ liệu quan trọng và có nghĩa vụ xử lý dữ liệu đó một cách cẩn trọng nhất đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt cho dữ liệu này. Các hệ thống cần thiết sẽ được áp dụng, bao gồm thiết lập các chính sách nội bộ và xây dựng cơ cấu tổ chức, nhằm quản lý dữ liệu này một cách hợp lý và an toàn.

Điều 12. Thuê ngoài
Công ty có thể thuê một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (bên được thuê ngoài) để thực hiện một phần công việc có liên quan tới chương trình này và cung cấp cho bên được thuê ngoài các thông tin cá nhân của hội viên trong giới hạn cần thiết.
Công ty sẽ ký kết thỏa thuận với bên được thuê ngoài về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của hội viên. Công ty đảm bảo loại trừ các hành vi tiết lộ, bán thông tin của khách hàng cho bên thứ ba của bên được thuê ngoài.

Điều 13. Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, chấm dứt sử dụng và xóa vĩnh viễn theo quy định về bảo vệ thông tin cá nhân
Yêu cầu do hội viên đích thân đưa ra theo quy định nhằm tiết lộ, chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung dữ liệu, chấm dứt sử dụng hoặc xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân của hội viên, sẽ được Công ty xử lý trong khung thời gian hợp lý khi có xác nhận rằng người nộp đơn yêu cầu là chính hội viên. Ngoài ra, thông tin cá nhân của hội viên có thể được kiểm tra dễ dàng trên trang web của Công ty.

Điều 14. Yêu cầu thông báo thay đổi về thông tin cá nhân
Mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân do hội viên đăng ký phải được thực hiện qua màn hình quản lý hội viên trên trang web của Công ty hoặc thông qua trung tâm đặt chỗ.

Điều 15. Chính sách quyền riêng tư của Công ty
Ngoài các điều khoản trong Chương này, việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng của Công ty, bao gồm hội viên trong chương trình, được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách này được đăng tải trên trang web của Công ty.

Chương 5: Chấm dứt tư cách hội viên

Điều 16. Quy trình hủy bỏ tư cách hội viên
Hội viên có thể không tiếp tục tham gia chương trình bằng cách thực hiện quy trình rút khỏi thông qua màn hình quản lý hội viên trên trang web của Công ty. Việc hủy bỏ tư cách hội viên có hiệu lực kể từ thời điểm hoàn tất quy trình rút khỏi.

Điều 17. Chấm dứt tư cách hội viên
Khi không tích lũy được bất kỳ điểm nào hoặc không có dữ liệu sử dụng trong thời gian hai năm, tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt.

Điều 18. Hủy tư cách hội viên / Chấm dứt sử dụng điểm
1. Trong trường hợp tích lũy điểm không chính đáng hoặc sử dụng điểm không đúng, vi phạm TOS này hoặc các quy trình có liên quan, thông báo sai hoặc bất kỳ hành động không phù hợp nào khác hoặc Điều 10, khoản 2 được áp dụng hoặc nếu có bất kỳ hành động nào khác làm phương hại nghiêm trọng tới mối quan hệ với Công ty, tư cách hội viên có thể bị chấm dứt, số điểm đã tích lũy có thể bị tịch thu và có thể bị yêu cầu hoàn trả. Việc tham gia thêm hoặc tham gia lại vào chương trình này cũng có thể bị từ chối.
2. Nếu hội viên qua đời, tư cách hội viên sẽ chấm dứt và điểm số đã tích lũy được đến thời điểm đó sẽ không còn hiệu lực.

Điều 19. Xử lý điểm của các hội viên đã chấm dứt tư cách hội viên
Điểm số của những hội viên đã chấm dứt tư cách hội viên hoặc có trạng thái tư cách hội viên không còn hiệu lực sẽ không thể sử dụng được cho bất kỳ dịch vụ nào của Công ty.

Chương 6: Các vấn đề khác

Điều 20. Biện pháp chống gian lận
Công ty được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản tích điểm của hội viên tại bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho hội viên nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của chương trình.
Trong trường hợp Công ty phát hiện việc tích lũy điểm là không chính đáng hoặc sử dụng điểm không đúng, vi phạm TOS này hoặc các quy trình có liên quan, thông báo sai hoặc bất kỳ hành động không phù hợp nào khác, ngoài các biện pháp được quy định trong Điều 18, việc khởi kiện có thể được thực hiện theo yêu cầu, bao gồm yêu cầu bồi thường đối với các thiệt hại thực tế (kể cả án phí và thù lao cho luật sư ).Trong trường hợp có bất cứ hành vi sử dụng sai trái nào bị phát hiện bởi Công ty, hội viên hoặc hành khách sẽ phải thanh toán số tiền tương đương với số tiền thanh toán bằng điểm.

Điều 21. Tạm ngừng chương trình
Công ty sẽ có thể tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ chương trình vì bất cứ lý do nào được nêu bên dưới mà không cần thông báo trước cho hội viên. Trong những trường hợp này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra liên quan đến hội viên.
(1) Khi Công ty không thể cung cấp chương trình này do sự cố ngừng hoạt động hoặc hỏng hóc máy chủ, đường truyền viễn thông hoặc thiết bị khác, hoặc vì các lý do khác liên quan đến yếu tố kỹ thuật.
(2) Khi Công ty thực hiện công việc thông thường hoặc khẩn cấp trên hệ thống (bao gồm máy chủ, đường truyền viễn thông và nguồn cấp điện, các tòa nhà chứa những thiết bị này, …) bao gồm bảo trì, kiểm tra, sửa chữa và thay đổi.
(3) Khi Công ty không thể cung cấp chương trình này do hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
(4) Khi Công ty không thể cung cấp chương trình này do thiên tai, bao gồm động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần, ….
(5) Khi Công ty không thể cung cấp chương trình này do chiến tranh, biểu tình, bạo động, xáo trộn dân sự, tranh chấp lao động hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.
(6) Khi Công ty không thể cung cấp chương trình này do quy định của pháp luật hoặc các biện pháp dựa trên các quy định pháp luật này.
(7) Khi Công ty nghi ngờ có hành vi sử dụng không chính đáng chương trình này.
(8) Khi Công ty thấy cần thiết phải tạm ngừng chương trình này do các lý do về vận hành hoặc kỹ thuật khác.

Điều 22. Thông báo chấm dứt
1. Công ty có thể chấm dứt chương trình này vào bất cứ thời điểm nào. Khi chấm dứt chương trình, số điểm chưa được sử dụng của hội viên sẽ bị hủy (trừ các trường hợp được Công ty quy định riêng).
2. Khi chấm dứt chương trình này, Công ty sẽ thông báo cho hội viên trước 03 (ba) tháng theo quy định của Công ty.

Điều 23. Thay đổi chương trình
Các điều khoản của chương trình này và nhiều điều kiện khác nhau bao gồm số điểm tích lũy được, điều kiện tích lũy và sử dụng điểm có thể được thay đổi mà không thông báo trước, bất kể mọi tác động tới giá trị của điểm mà hội viên đã tích lũy được.

Điều 24. Sửa đổi xác nhận và hiểu rõ
Khi việc xác nhận và hiểu rõ bao gồm các điều khoản trong bất kỳ tài liệu in và thông báo nào do Công ty cung cấp khác với nội dung trên trang web của Công ty, nội dung trên trang web của Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng. Các xác nhận và hiểu rõ trước đây khác với xác nhận và hiểu rõ trong tài liệu in mới nhất, sẽ được xem là đã được thay đổi sang nội dung trong tài liệu in mới nhất.

Điều 25. Chiến dịch dành cho các hội viên được chỉ định
Điểm tích lũy trong chiến dịch và các lợi ích khác trong chiến dịch có thể chỉ được cung cấp cho những hội viên được chỉ định, tùy theo số điểm đã tích lũy được, địa điểm cư trú hoặc các điều kiện khác cho việc tham gia chương trình.

Điều 26. Quyền gửi email quảng cáo và tiếp thị
Công ty có quyền gửi cho hội viên tài liệu về chiến dịch và các tài liệu quảng cáo khác qua email. Hội viên có thể từ chối nhận những thông tin như vậy qua màn hình quản lý hội viên trên trang web của Công ty.

Điều 27. Luật áp dụng và Thẩm quyền của Tòa Án
Các Điều khoản này sẽ được hiểu, giải thích và áp dụng theo quy định của pháp luật Nhật Bản. Toà án quận Tokyo sẽ là cơ quan có thẩm quyền duy nhất đối với tất cả các tranh chấp phát sinh giữa các hội viên và Công ty.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

Thank you for choosing Vanilla Air.
 
We are expectiong normal operation for all flights on 24JUN2018
 
Please check 【See more info】for latest flight information.

2018-06-23 23:00