MENU

Điều khoản và điều kiện

Trước khi sử dụng trang web của Vanilla Air Inc. (www.vanilla-air.com) (sau đây gọi là “Trang web Vanilla Air”), người dùng cần đọc và chấp nhận những điều kiện sử dụng sau. Trong trường hợp không thể chấp nhận những điều kiện này, người dùng bị cấm sử dụng Trang web Vanilla Air. Trong trường hợp người dùng sử dụng Trang web Vanilla Air, chúng tôi sẽ xem như người dùng chấp nhận tất cả những điều kiện dưới đây. Trong trường hợp các điều kiện sử dụng khác được ghi rõ ở phần khác trên Trang web Vanilla Air, người dùng cần đọc và chấp nhận những điều kiện đó.

Phạm vi

1. Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) sẽ áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin và dịch vụ internet của Vanilla Air Inc. (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

2. Các điều kiện khác ngoài Điều khoản sử dụng này được Vanilla Air áp dụng sẽ được xem là một phần của Điều khoản sử dụng này.

3. Trong trường hợp định nghĩa được nêu trong Điều khoản sử dụng này và các điều kiện khác có sự khác biệt, các điều kiện khác sẽ áp dụng.

Chỉnh sửa Điều khoản sử dụng

1. Vanilla Air Inc. có thể chỉnh sửa Điều khoản sử dụng này mà không cần xác nhận trước của khách hàng. Trong trường hợp như vậy, khách hàng sẽ tuân theo điều kiện được nêu trong Điều khoản sử dụng mới nhất. Khách hàng phải xác nhận phiên bản Điều khoản sử dụng mới nhất.

2. Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực vào thời điểm Vanilla Air Inc. tải phiên bản đã chỉnh sửa lên, trừ khi được xác định theo cách khác bởi Vanilla Air Inc.

Môi trường duyệt trang web

1. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm và chi phí cho việc chuẩn bị thiết bị truyền thông, phần mềm, thỏa thuận đường dây điện thoại hoặc thỏa thuận nhà cung cấp internet cần thiết. Khách hàng sẽ chịu phí truyền thông hoặc phí kết nối để sử dụng dịch vụ này.

2. Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực vào thời điểm Vanilla Air Inc. tải phiên bản đã chỉnh sửa lên, trừ khi được xác định theo cách khác bởi Vanilla Air Inc.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng bị cấm thực hiện những hoạt động sau khi sử dụng Trang web Vanilla Air;
(1) Các hoạt động xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm quyền của Vanilla Air Inc. hay các công ty đối tác của Vanilla Air Inc.
(2) Các hoạt động xâm phạm hoặc có khả năng xâm phạm quyền sở hữu của Vanilla Air Inc hay các công ty đối tác của Vanilla Air Inc.
(3) Ngoài các hoạt động trong mục (1) và (2) nêu trên, các hoạt động gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại đến Vanilla Air Inc. hay các công ty đối tác của Vanilla Air Inc.
(4) Sử dụng bất hợp pháp ID và mật khẩu dùng cho Trang web Vanilla Air
(5) Sử dụng bất hợp pháp ID và mật khẩu của khách hàng khác
(6) Chuyển nhượng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng ID hoặc mật khẩu.
(7) Sử dụng hoặc cung cấp chương trình có hại chẳng hạn như virus máy tính thông qua dịch vụ này, hoặc liên quan đến dịch vụ
(8) Sử dụng bất hợp pháp thẻ tín dụng cho dịch vụ này
(9) Nộp đơn xin giả hoặc bất hợp pháp khác khi đặt chỗ
(10) Đặt chỗ cho người khác mà không được người đó cho phép
(11) Gây gián đoạn hoặc thực hiện các hoạt động có khả năng gây gián đoạn quá trình vận hành dịch vụ này và gây thiệt hại cho Vanilla Air Inc.
(12) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của Vanilla Air Inc. hay bên thứ ba khác.
(13) Lạm dụng danh tiếng của Vanilla Air Inc. hoặc bên thứ ba khác
(14) Gây rối khách hàng khác để sử dụng dịch vụ này
(15) Lạm dụng hoặc vi phạm hay có khả năng lạm dụng hoặc vi phạm quyền tài sản, quyền riêng tư, quyền sử dụng ảnh cá nhân hoặc quyền về hình ảnh công khai của Vanilla Air Inc. hay bên thứ ba khác.
(16) Chiến dịch tranh cử hoặc các hoạt động liên quan đến chiến dịch tranh cử
(17) Các hoạt động sẽ hoặc có khả năng sẽ vi phạm trật tự và đạo đức công cộng
(18) Các hoạt động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm luật pháp và quy định
(19) Tội hình sự hoặc các hoạt động dẫn đến tội hình sự
(20) Các hoạt động mà Vanilla Air Inc. xét thấy không thích hợp.

Quy định trong trường hợp người dùng gây ra sự cố

1. Vanilla Air Inc. có thể đòi bồi thường cho Vanilla Air Inc. hoặc các công ty đối tác của Vanilla Air Inc. về thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng này của người dùng.

2. Tranh chấp giữa khách hàng và bên thứ ba
Trong trường hợp khách hàng gây thiệt hại cho bên thứ ba, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và chi phí để giải quyết tranh chấp, đồng thời Vanilla Air Inc. sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho thiệt hại đó.

Bồi thường

1. Vanilla Air Inc. nỗ lực cung cấp thông tin đáng tin cậy cho khách hàng. Mặc cho nỗ lực như vậy, Vanilla Air Inc. không bảo đảm về tính thích hợp, đầy đủ, chính xác, hợp pháp hoặc mới của thông tin liên quan đến dịch vụ.

2. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web này.

3. Vanilla Air Inc. không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng Trang web Vanilla Air hay không có khả năng sử dụng Trang web Vanilla Air, trừ khi thiệt hại đó là do hành vi sai phạm cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ của Vanilla Air.

4. Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý bao gồm trách nhiệm về dịch vụ hoặc sản phẩm được công ty đối tác cung cấp (sau đây gọi là “Dịch vụ”) sẽ thuộc về công ty đối tác cung cấp Dịch vụ đó.

5. Vanilla Air Inc. không chịu trách nhiệm pháp lý cho thiệt hại, chẳng hạn như sự cố phần cứng hoặc phần mềm, sự cố môi trường truyền thông, tranh chấp giữa khách hàng và bên thứ ba, gây ra bởi việc sử dụng Trang web Vanilla Air.

Đóng cửa, tạm dừng hoặc thay đổi Trang web Vanilla Air

1. Vanilla Air Inc. có thể thay đổi hoặc đóng Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
2. Vanilla Air Inc. sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thiệt hại của khách hàng gây ra do thay đổi được ghi rõ trong bài viết trước.
3. Vanilla Air Inc. có thể tạm ngưng hoặc ngắt toàn bộ hay một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho khách hàng trong trường hợp xảy ra những tình huống sau..
(1) Bảo trì định kỳ hoặc khẩn cấp hay làm mới phần cứng và hệ thống
(2) Không thể cung cấp dịch vụ do hỏa hoạn, mất điện hoặc trường hợp bất khả kháng.
(3) Gián đoạn cung cấp dịch vụ bởi Hãng viễn thông Loại I
(4) Những gián đoạn khác do nguyên nhân kỹ thuật hoặc vận hành.

4. Vanilla Air Inc. không chịu trách nhiệm cho thiệt hại hoặc tổn thất của người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào khác do gián đoạn hoặc tạm ngưng Dịch vụ.

Xử lý thông tin của người dùng

Vanilla Air Inc. sẽ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách quyền riêng tư được quy định riêng. Khách hàng cần đọc và đồng ý với chính sách quyền riêng tư khi sử dụng Dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ (bản quyền và nhãn hiệu thương mại)

Quyền sở hữu trí tuệ chẳng hạn như bản quyền hoặc giấy phép về chữ viết, hình ảnh, ký tự, ký hiệu hoặc thông tin khác thuộc về Vanilla Air Inc. hoặc bên chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ đó. Giới hạn sao chép nội dung của trang web này bằng cách tải xuống hoặc in chỉ cho mục đích cá nhân. Không được truyền (sao chép, tải xuống hoặc chèn) thông tin hoặc chương trình được tải lên trang web này cho trang web hoặc tờ tin tức khác. Nghiêm cấm sử dụng nội dung được tải lên trong trang web này ngoài phạm vi quy định của luật bản quyền.

Nhãn hiệu thương mại hoặc ký hiệu dịch vụ hiển thị trong trang web này thuộc về Vanilla Air Inc. hoặc bên chuyển nhượng cấp quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại đó cho Vanilla Air Inc. Nghiêm cấm sử dụng nhãn hiệu thương mại khi không được bên chuyển nhượng cho phép.

Liên kết từ trang web của doanh nghiệp

Nhân viên hoặc thực thể kinh doanh muốn tạo liên kết đến trang web cần đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng này, sau đó gửi đơn xin cho Vanilla Air Inc.

Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp và tòa án có thẩm quyền

Luật pháp Nhật Bản sẽ điều chỉnh việc thi hành thỏa thuận, hiệu lực, việc thực hiện và diễn giải Điều khoản sử dụng này và Dịch vụ.

1. Trong trường hợp tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và Vanilla Air Inc. hay công ty đối tác của Vanilla Air Inc. liên quan đến thỏa thuận về Điều khoản sử dụng này hoặc Dịch vụ, tất cả các bên cần nỗ lực không ngừng để giải quyết tranh chấp đó.

2. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng này và Dịch vụ xảy ra giữa khách hàng và Vanilla Air Inc., tranh chấp đó sẽ được giải quyết ở Tòa án khu vực tại Tokyo.

Web Check-in is only available for Japan domestic flights.

 

Flights are operated as scheduled.

 

However, there is a possibility that following fights may return to departure airport due to dense fog around New-Chitose Airport.

JW929 (Narita - New Chitose)

 

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.

 

2018-06-19 16:50